Pilnveidots Darmštates modelis un tā atbilstība ilgtspējīgas investīciju vides veidošanās pamatnosacījumiem
55th Riga Technical University Conference SCEE’2014 "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship": Proceedings 2014
Jānis Vanags, Ilona Butāne, Tatjana Štaube

Pētījumā galvenā uzmanība tiek veltīta ilgtspējīgai investīciju videi, kas ir nozīmīgākais aspekts gan valsts ilgtspējīgas attīstības veidošanā un tautsaimniecības konkurētspējas palielināšanā investīciju piesaistē, gan investīciju projektu īstenošanā uzņēmējdarbības līmenī. Ilgtspējīgas investīciju vides teorētisko aspektu izstrādei darba autori izmanto Vācijas zinātnieku izstrādāto Darmštates ilgtspējīgas investēšanas modeli. Darmštates modelis izstrādāts, izmantojot Gētes un Hohenheimeras universitātes zinātnieku izveidoto ilgtspējīgas investēšanas vides kritērijus, kas sadalīti vairākās, savstarpēji saderīgās un mijiedarbībā esošās grupās. Nozīmīgākās Darmštates modeļa nepilnības ir saistītas ar ilgtspējīgas investēšanas procesa izolāciju no reālās investīciju vides. Zinot, ka tirgus ekonomiskajā sistēmā komersanti uzvedas racionāli, viņi centīsies izmantot konkrētā investīciju vidē esošās iespējas, lai maksimizētu neto naudas plūsmu. Tāpēc Darmštates modeļa īstenošana praksē tiek saistīta ar ievērojamu valsts iejaukšanās pastiprināšanu un dabisko tirgus pašregulēšanās procesu efektivitātes būtisku samazinājumu. Lai mazinātu identificētās nepilnības, pētījuma autori piedāvā pilnveidot Darmštates modeli, izmantojot sistēmiskas pieejas metodi. Tādējādi tiek iegūta sistēma, kuras funkcionēšanas mērķis atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim.


Atslēgas vārdi
sustainable investment environment; sustainable development; Darmstadt model; sustainable investing

Vanags, J., Butāne, I., Štaube, T. Pilnveidots Darmštates modelis un tā atbilstība ilgtspējīgas investīciju vides veidošanās pamatnosacījumiem. No: 55th Riga Technical University Conference SCEE’2014 "Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship": Proceedings, Latvija, Rīga, 14.-17. oktobris, 2014. Riga: Riga Technical University, 2014, 1.-3.lpp. ISBN . e-ISBN 978-9934-8275-2-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196