Measurement and Modeling of EMI Filters High Frequency Parasitic Parameters
2014
Gundars Ašmanis

Aizstāvēšana
30.12.2014. 11:00, EEF, Āzenes iela 12, 212.telpā

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Oskars Krievs, Johannes Wolf, Andris Šnīders

Promocijas darbs ir veltīts elektromagnētiskās savietojamības jomai, precīzāk, elektromagnētiskās interferences barošanas filtru modelēšanai, mērījumiem un filtra parazītisko parametru analīzei. Pirmajā nodaļā tiek vispārīgi apskatīta literatūra un problēmas, kas saistītas ar elektromagnētiskās interferences barošanas filtru modelēšanu, mērījumiem un filtra parazītisko parametru analīzi. Otrā nodaļa veltīta matemātisko sakarību izklāstam un skaidrojumam- S-parametru pielietojums filtru analīzē, S-parametru sakarības, induktīvo filtra komponenšu analīze izmantojot S-parametrus, kapacitatīvo filtra komponenšu analīze izmantojot S-parametrus un kļūdas, kas saistītas ar S-parametru pielietošanu. Trešā nodaļa apskata trīs fāžu Π tipa filtru parazītiskos parametrus un to iespaidu uz filtra sniegumu. Izmantojot S-parametru mērījumus, tiek aprēķināti un analizēti trīs fāžu filtru parazītiskie parametri. Ceturtā nodaļa apskata trīs fāžu T tipa filtru parazītiskos parametrus un to iespaidu uz filtra sniegumu. Izmantojot S-parametru mērījumus, tiek aprēķināti un analizēti trīs fāžu T tipa filtru parazītiskie parametri. Piektā nodaļa ietver inovatīvu elektromagnētiskās interferences barošanas filtru kondensatoru modelēšanu, pielietojot CST MSW 3D elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūru. Izstrādāti trīs kondensatoru modeļi, kas samazina laiku un skaitļošanas resursus, kuri nepieciešami kondensatoru modelēšanai. Sestā nodaļa veltīta elektromagnētiskās interferences barošanas filtru induktīvo komponenšu modelēšanai, pielietojot CST MSW 3D elektromagnētisko lauku modelēšanas programmatūru. Promocijas darbs rakstīts angļu valodā, tas sastāv no anotācijas (latviešu un angļu valodā), satura, ievada, satura izklāsta sešās pamat nodaļās, secinājumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darba apjoms ir 162 lappuses, tajā iekļauti 161 attēls, 7 tabulas, 113 formulas. Promocijas darba izstrādei izmantoti 53 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
EMI, EMC, Filter, Filter modeling

Ašmanis, Gundars. Measurement and Modeling of EMI Filters High Frequency Parasitic Parameters. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 162 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196