Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Visual Representation in Spatial Planning in Latvia

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 24.02.2015 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē Rīgā, Āzenes ielā 18
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Visual Representation in Spatial Planning in Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Autori Ilze Paklone
Atslēgas vārdi characterization, cross-disciplinary interpretation, readability, spatial planning, visual representation
Anotācija Darbā ir pētīti vizuālā attēlojuma interpretācijas un nolasāmības aspekti, kā arī teorētiski pamatoti pieci kritēriji vizuālā attēlojuma nolasāmības raksturošanai plānošanas dokumentos Latvijā: (1) satura un vizuālo izteiksmes formu līdzsvarota daudzveidība; (2) valodas saskaņotība dokumentā; (3) telpisko dimensiju un zonējuma principu saskaņotība dokumentā; (4) stratēģisko un instrumentālo aspektu saskaņotība dokumentā; (5) dokumenta valodas piemērotība sadarbības veicināšanai plānošanā. Pētījuma teorētisko ietvaru veido vizuālā attēlojuma starpdisciplināras interpretācijas aspekti semiotiskās un vizuāli estētiskās pieejas skatījumā, kā arī vizuālās komunikācijas aspekti sadarbībā balstītās plānošanas pieejā. Empīriskais pētījums veikts, pētot arhitektoniski telpiskās vides vizuālās attēlošanas vēsturiskos aspektus Latvijā, analizējot plānošanas tiesiskā regulējuma izvirzītās prasības dokumentu izstrādei, kā arī veicot intervijas ar Latvijas plānošanas un arhitektūras nozares ekspertiem par vizuālā attēlojuma nolasāmības pilnveides nepieciešamību plānošanas dokumentos Latvijā. Darbā pirmo reizi Latvijas plānošanas kontekstā vizuālā attēlojuma starpdisciplināras interpretācijas aspekti saistīti ar tiesiskā regulējuma izvirzītajām prasībām plānošanas dokumentu izstrādei un plānošanas dokumentu izstrādes prakses analīzi.
Atsauce Paklone, Ilze. Visual Representation in Spatial Planning in Latvia. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 356 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20009