Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 16.04.2015 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana, vadība un novēršana
Nosaukums angļu valodā Power Systems Out-Of-Step Modelling, Control and Elimination
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Dmitrijs Antonovs
Atslēgas vārdi power system, relay protection, out-of-step protection, blackout
Anotācija Mūsdienās energosistēmas vadība ir saistīta ar dažāda veida sarežģījumiem, t. i. esošās struktūras komplicētība, daudzu vadības pieeju eksistence, atšķirības standartos utt. Pretavārijas automātika un relejaizsardzība ir viens no visefektīvākajiem energosistēmas sabrukumu risku samazināšanas līdzekļiem. Tieši tāpēc šajā darbā ir analizēta asinhrono režīmu novēršanas automātika, kas ļauj veikt optimālo energosistēmas sadalīšanu uz daļām, lai saglabātu to darbspēju un funkcionalitāti. Asinhronais režīms ir viens no energosistēmas visbīstamākiem režīmiem. Režīms parasti saistīts ar paralēlas darbības stabilitātes izjaukšanu starp elektrostacijām (vai energosistēmas daļām) vai atsevišķiem ģeneratoriem, kas var radīt energosistēmas elementu bojājumus un patērētāju ilgstošus elektroapgādes traucējumus. Šis režīms parasti ir saistīts ar milzīgiem ekonomiskiem zaudējumiem. Lai mazinātu šāda režīma ietekmi un sekas, ir jāizmanto uzlabotie asinhronā režīma novēršanas automātikas darbības principi. Pētījumos galvenā uzmanība ir pievērsta selektivitātei un modelēšanas precizitātei. Darba būtiskākie sasniegumi ir atspoguļoti valsts patentos un zinātniskos rakstos, kā arī starptautiskos izdevumos, piemēram, Springer izdevniecībā ir publicēta grāmata „Monitoring, Control and Protection of Interconnected Power Systems” (2014). Jaunās asinhronā režīma novēršanas automātikas darbības principi ir pārbaudīti izmantojot Latvijas energosistēmas modeļi, kas realizēts ar modernās ETAP 12.5 programmatūras palīdzību. Modelējot energosistēmas sabrukumu režīmus, ir iegūti dati, kas neapšaubāmi pierāda jaunās asinhronā režīma novēršanas automātikas dzīvotspēju un efektivitāti. Tāpat ir piedāvāts energosistēmu relejaizsardzības un pretavārijas automātikas ierīču iestatījumu izvēles un verifikācijas algoritms. Kā atsevišķs pētījumu loks ir aplūkota jaunās automātikas darbību analīze dažādos energosistēmas režīmos, lai pieradītu piedāvāto bloķēšanas un nostrādes algoritmu pietiekamību un funkcionalitāti.
Anotācija angļu valodā Nowadays power system control and management are associated with different kinds of problems, i. e. complexity of existing structures, existence of different management approaches, differences in standards and so on. Protective relaying and emergency automatics is one of the most effective tools of reducing blackouts risks in power systems. For that reason, out-of-step protection was created, which allows to carry out optimal power system division into parts to maintain their operability and functionality. Out-of-step regime is one of the most dangerous regimes. This regime is usually associated with loss of stability between power plants (power systems parts) or separate generators, which may cause damage to power systems elements and long lasting interruptions of customers’ power supply. Generally out-of-step regime causes huge economic losses. In order to reduce the impact and the consequences of such regimes, it is necessary to use advanced out-of-step protection operating principles. In researches main attention was paid to selectivity and modelling accuracy. The key achievements are reflected in the national patents and scientific articles, as well as international editions, for instance, Springer publishing house book „Monitoring, Control and Protection of Interconnected Power Systems” (2014). New out-of-step automatics operating principles are verified using the model of Latvia power system, which was carried out using modern software ETAP 12.5. During modelling blackouts of power system certain data were obtained, which demonstrates absolute operability and functionality of new out-of-step protection. Also settings selection and verification algorithm of power systems protective relaying and emergency automatics is proposed. As a special research direction, new out-of-step protection operation analysis in different regimes of power system is observed for proving proposed blocking and operating algorithms adequacy and functionality.
Atsauce Antonovs, Dmitrijs. Energosistēmu asinhronā režīma modelēšana, vadība un novēršana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 142 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20114