Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field
2015
Baiba Ose-Zaļā

Aizstāvēšana
13.05.2015. 15:00, EEF, Āzenes ielā 12/1, 212.telpā

Zinātniskais vadītājs
Vladislavs Pugačevs

Recenzenti
Anastasija Žiravecka, Ants Kallaste, Anouar Belahcen

Promocijas darbs ir veltīts cilindrisko magnētisko sajūgu (CMS) konstrukcijas optimizācijas metodoloģijas izstrādei, pamatojoties uz magnētisko lauku aprēķiniem. Promocijas darbs ir rakstīts angļu valodā un satur 139 datorsalikuma lapas. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, galvenajiem secinājumiem, 8 pielikumiem un literatūras saraksta, kurā ir doti 190 informācijas avoti. Darbs ilustrēts ar 72 attēliem un 15 tabulām.


Atslēgas vārdi
Formula synthesis, magnetic coupler, magnetic field, optimization

Ose-Zaļā, Baiba. Design Optimization of Cylindrical Magnetic Coupler based on Calculations of Magnetic Field. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 139 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196