Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lignocelulozes nanošķiedru divkomponenšu pavedienu struktūra

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 18.05.2015 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina Tehnoloģiju institūtā, Rīgā, Āzenes ielā 18 - 117.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lignocelulozes nanošķiedru divkomponenšu pavedienu struktūra, tehnoloģijas un īpašības
Nosaukums angļu valodā Technologies, Structure and Properties of Lignocellulosic Nanofibre Bicomponent Filaments
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anna Šutka
Atslēgas vārdi Tvaika sprādziena auto-hidrolīze, elektrovērpšana, polimēru nanošķiedras, polivinilspirts
Anotācija Darba literatūras apskatā apkopota informācija par bezatkritumu integrētajām tehnoloģijām, polimēru nanokompozītiem un to pildvielu ietekmei uz materiāla īpašībām, nanocelulozes iegūšanas metodēm un tās integrēšanu polimēru nanokompozītos. Pastiprināta uzmanība pievērsta elektrovērpšanas procesam, tā ietekmējošajiem faktoriem un ietekmei uz nanošķiedru morfoloģiju un īpašībām, kā arī apzinātas nanošķiedru lietojuma jomas. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto metožu, tehnoloģiju un testēšanas metožu spektrs: nanocelulozes un polimēra nanošķiedru iegūšanas tehnoloģijas, aprīkojums, tehnoloģisko procesu norise un režīmi, kā arī lietotās pētīšanas metodes un nosakāmie parametri. Darba eksperimentālajā daļā aprakstīta tvaika sprādziena auto-hidrolīzes procesa parametru ietekme uz biomasu, celulozes nanopildvielas ietekme uz vērpšanas šķīdumu īpašībām, nanošķiedru tīmekļa morfoloģiju, fizikālajām un mehāniskajām. Pamatoti izvēlētie laika režīmi, temperatūras, šķīdumu koncentrācijas diapazons, noteikti optimālie darba parametri. Pētījumu rezultātā izveidotajā tehnoloģiju kopumā iegūts jauns ar celulozes nanopildvielu pastiprināts polimēra nanošķiedru neaustais materiāls ar vairākkārtīgi paaugstinātu mehānisko stiprību un noturību ūdens vidē. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu un 3 galvenās nodaļas: literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentu rezultātu apkopojumus un to izvērtējumu, kā arī secinājumus. Darba apjoms satur 85 attēlus un ilustrācijas, 17 tabulas, 26 formulas, kopā 144 lappuses. Literatūras sarakstā izmantots 351 informācijas avots.
Anotācija angļu valodā Literature review summarizes the information about integrated waste-free technologies, polymer nanocomposites and nanofiller effect on the material properties, nanocelullose extraction methods and integration in polymer nanocomposites. Particular attention focused on the ectrospinning process, the influencing factors and the impact on the nanofibre morphology and properties, as well as nanofibre fields of application. The methodological part of the PhD work includes the used methods in research process, technologies and testing methods, nanocelulose and polymer nanofibre producing technology, equipment, technological processes, as well as the research methods and determinable parameters. The experimental part of the work describes the impact of steam explosion process parameters on biomass, as well as impact of cellulose nanofiller on the spinning solution properties, nanofibre web morphology, and physical and mechanical properties. Experimental part specifies optimal electrospinning processing parameters such as process duration, temperature, polymer and cellulose nanofiller concentration. Overall, the novel cellulose nanofiller reinforced polymer nanofibre non-woven material with enhanced mechanical properties and moisture stability. The doctoral thesis is written in Latvian; consist of an introduction and 3 main chapters: review of the literature, methodological part, experimental part and conclusions. The amount of work contains 85 figures, 17 tables, 26 equations, together 144 pages; 351 references used in the work.
Atsauce Šutka, Anna. Lignocelulozes nanošķiedru divkomponenšu pavedienu struktūra, tehnoloģijas un īpašības. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 144 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20196