Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 08.06.2015 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6k, 302. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos
Nosaukums angļu valodā Glass Fibre Knitted Reinforcement for Composite Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaļina Harjkova
Atslēgas vārdi trikotāžas stiegrojums, kompozītmateriāli, kulirēta trikotāža, plāna trikotāža
Anotācija Promocijas darbs veltīts ar trikotāžas audumu stiegrotiem kompozītmateriāliem – ar polimēr- un cementmatricu. Darba ietvaros tika izgatavoti paraugi ar kulirētas (plānas) trikotāžas stiegrojumu, veikti eksperimentāli testi un datormodelēšana, izmantojot GEM ar mērķi noteikt mehāniskās īpašības šāda veida materiāliem. Pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par adīta auduma izmantošanu kompozītmateriālu stiegrošanai. Noskaidroti eksistējošie trikotāžas kompozītu stiegrojumu veidi, to modeļi un pētījumu metodes. Otrajā nodaļā ir aprakstīta paraugu izgatavošana un veikti eksperimentālie pētījumi - mikrorentgentomogrāfiskais pētījums reāla auduma struktūras noteikšanai un elastīgu īpašību eksperimentāla noteikšana ar stiepes testiem. Trešajā nodaļā ir aprakstīts teorētisks pētījums par polimerkompozītiem ar trikotāžas stiegrojumu: ir dots ģeometrijas matemātiskais apraksts un modelētas elastīgas īpašības ar galīgo elementu metodi, kā arī piedāvāta metode stiprības prognozēšanai. Ceturtajā nodaļā piedāvāts izmantot plānu trikotāžu fibrobetona stiegrošanai – ir aprakstīts paraugu izgatavošanas process un doti eksperimentāla pētījuma rezultāti, kā arī veikta betona bloku stiprības skaitliskā modelēšana. Izdarīti secinājumi par izmantoto metožu efektivitāti un ar trikotāžu stiegrotu kompozītmateriālu izmantošanas iespējas. Promocijas darba apjoms – 160 lappuses, 8 tabulas, 115 attēli un 4 pielikumi. Literatūras sarakstā ir 192 nosaukumi.
Anotācija angļu valodā Doctoral thesis is dedicated to composites reinforced with knitted fabric – with polymer and cementitious matrixes. Within the framework of the thesis material samples with weft-knitted (plain) reinforcement were produced, conducted experimental tests and computer modelling using FEM in order to determine the mechanical properties of this kind of materials. In the first chapter the literature review is executed on knitted fabric usage for composites reinforcing. Existing types of knitted reinforcement were observed as well as their models and research methods. In the second chapter producing of samples and experimental research is described. The used research methods are: x-ray microtomography for evaluation structure of the real knitted fabric and tensile tests for determination of elastic properties. In the third chapter theoretical research on knitted fabric reinforced polymer matrix composites is described. Mathematical description of geometry is given and elastic properties are modelled with FEM, as well as method for the strength prediction is proposed. Chapter four is devoted to usage of knitted fabric for fibreconcrete reinforcement: the process of sample production is described and experimental results are given, as well as strength modelling. Conclusions regarding efficiency of the used methods as well as potential on usage of knitted fabric reinforced composites are drawn. The promotion paper consists of 160 pages, 8 tables, 115 figures and 4 annexes. The list of references has 192 sources.
Atsauce Harjkova, Gaļina. Stikla šķiedru adītais stiegrojums kompozītmateriālos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 160 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20242