Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti
2015
Anita Avišāne

Aizstāvēšana
26.05.2015. 15:00, Ezermalas iela 6k - 405. aud., Rīga

Zinātniskais vadītājs
Jānis Rudzītis

Recenzenti
Jurijs Dehtjars, Ēriks Kronbergs, Rein Laaneots

Promocijas darbā „Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti” pētīta mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz lineāro izmēru mērījumu precizitāti augsti elastīgu materiālu detaļām, izmantojot 3D virsmas pamatprincipus. Pamatota 3D virsmas parametru un modeļa izvēle elastīga kontakta aprēķina gadījumā. Veicot eksperimentālus mērījumus iegūta principiāla teorijas un eksperimentu sakritība. Izstrādāta augsti elastīgu materiālu detaļu mērīšanas un piemērotu instrumentu izvēles metodika. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un satur 92 lappuses, ievadu, 7 nodaļas, noslēgumu, informācijas avotu sarakstu, 2 pielikumus, 18 tabulas un 35 attēlus.


Atslēgas vārdi
Metroloģija, Elastīgu materiālu deformācijas, Virsmas raupjums

Avišāne, Anita. Mērīšanas spēka un virsmas raupjuma ietekme uz augsti elastīgu materiālu detaļu lineāro izmēru mērījumu precizitāti. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 92 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196