Metodoloģija ultraskaņas impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēšanā
2015
Uldis Lencis

Aizstāvēšana
19.06.2015. 14:15, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 16, sēžu zālē

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Korjakins

Recenzenti
Gintauts (Gintautas) Skripķūns (Skripkiūnas), Darjus (Darius) Bačinsks (Bačinskas), Ainārs Paeglītis

Promocijas darbs izstrādāts saistībā ar dzelzsbetona konstrukciju betona stiprības novērtēšanu, pielietojot ultraskaņas impulsu metodi. Darba pamatā ir eksperimentālā veidā noskaidrotas ultraskaņas izplatīšanās ātruma galveno ietekmējošo faktoru — betona mitruma, stiegrojuma, apkārtējās vides paaugstinātas un negatīvas temperatūras — savstarpējās mijiedarbības, ņemot vērā betona cietēšanas vidi un vecumu. Darba rezultātā izstrādāta blokshēma ultraskaņas izplatīšanās ātruma novērtēšanai betonā, izvērtējot mitruma un stiegrojuma faktoru ietekmi. Pamatojoties uz eksperimentāli iegūtiem datiem, izstrādāts četrargumentu vairākkopu funkcijas algoritms un datorprogramma ultraskaņas izplatīšanās ātruma datu apstrādei, lai novērtētu konstrukciju betona stiprību. Izmantojot lokāli svērtās polinomiālās aproksimācijas kvadrātiskās funkcijas, noteikti gadījumi, kad ultraskaņas izplatīšanās ātrumu iespējams aprēķināt pie tādām ietekmējošo faktoru kombinācijām, pie kurām eksperimenti nav veikti. Doti ieteikumi papildinājumiem patlaban Latvijas Republikā spēkā esošajam standartam LVS EN 12504-4:2005 L «Betona testēšana — 4. daļa: Ultraskaņas impulsa ātruma noteikšana», lai praksē izvairītos no iespējamām kļūdām ultraskaņas izplatīšanās ātruma datu interpretācijā saistībā ar betona stiprības novērtēšanu. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darbs ietver 5 nodaļas, 78 attēlus, 53 tabulas, literatūras sarakstu ar 99 apskatītajiem avotiem un 3 pielikumus. Darbam kopumā ir 144 lappuses.


Atslēgas vārdi
betons, materiālu izpētes negraujošās metodes, ultraskaņas impulsu metode, betona stiprība

Lencis, Uldis. Metodoloģija ultraskaņas impulsu metodes pielietošanai konstrukciju betona stiprības novērtēšanā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 206 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196