Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology
2015
Dmitrijs Merkulovs

Aizstāvēšana
30.06.2015. 15:00, RTU, Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6, 405. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Dehtjars, Peteris Šipkovs

Recenzenti
Juris Krizbergs, Viktors Gavrilovs, Jurijs Ņikitenko

Šis darbs veltīts jauna veida refraktometra izstrādei un tā praktiskās pielietošanas metodoloģijai. Pēdējos gados pieaug pieprasījums pēc precīzas un operatīvas dažādu šķīdumu komponenšu koncentrācijas noteikšanas, pielietojot refrakcijas indeksa (RI) mērījumus ķīmiskos un fizikālos pētījumos, pārtikas ražošanas tehnoloģijā, materiālu apstrādē, medicīniskajā diagnostikā, apkārtējās vides piesārņojumu mērīšanā, sabiedrības drošības nodrošināšanā un daudzās citās sfērās. Cilindriskās šūnas refraktometriem tika izstrādāts jauns fizikāls RI mērījumu paņēmiems. Darbā piedāvāta jauna pieeja refraktometra atskaites punkta noteikšanai, tādējādi uzlabojot mērījumu rezultātu nolasīšanas viennozīmīgumu. Izstrādāta jaunā refraktometra kalibrēšanas metodika un metodoloģija šķīdumu sastāva mērīšanai. Pirmo reizi cilindriskās šūnas refraktometriem tika ievērojami uzlabota mērījumu izšķirtspēja, sasniedzot 10-5 RI un teorētiski pierādīta iespēja panākt mērījumu izšķirtspēju līdz 10-7 RI . Disertācija sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un tā ir uzrakstīta uz 118 lapām, satur 52 zīmējumus, 9 tabulas, 116 atsauces un 10 papildinājumus. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.


Atslēgas vārdi
refrakcijas indekss, refraktometrs, optiskais elements, lāzers

Merkulovs, Dmitrijs. Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 118 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196