Īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem
2015
Arnis Kiršners

Aizstāvēšana
17.02.2016. 14:30, Rīgas Tehniskā universitāte Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Sētas ielā 1, 202. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Arkādijs Borisovs

Recenzenti
Jānis Grundspeņķis, Egils Stalidzāns, Pavels Ošmera

Promocijas darbs veltīts īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes pētīšanai ar datu iegūšanas metodēm un algoritmiem, nosakot pētāmā objekta raksturlieluma iespējamo vērtību nākotnē. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt uz datu iegūšanu balstītu īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes pieeju kopumu prognozēšanas sistēmai, kas būtu pielietojams dažādās problēmvidēs un prognozes veikšanai izmantotu tikai analizējamā objekta raksturojošos parametrus. Īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes process ir grūti formalizējams, jo atrast tajā likumsakarības ir sarežģīti. Pielietotajiem algoritmiem un pieejām ir jāspēj apstrādāt atšķirīgas datu struktūras. Īsu laika rindu apstrādes process darbā formalizēts kā klasterizācijas uzdevums, bet raksturojošo parametru apstrādes process formalizēts kā klasifikācijas uzdevums. Īsu laika rindu apstrādei izstrādāta k-vidējo sadalošā algoritma modifikācija, kas nodrošina piemērotākā klasteru skaita noteikšanu, vadoties pēc vidējās absolūtās klasterizācijas kļūdas. Piedāvātas jaunas pieejas klasterizācijas rezultātu un raksturojošo parametru apvienošanai. Izstrādāto prognozēšanas sistēmu ietvaros realizētas jaunas pieejas iegūto klasterizācijas un klasifikācijas rezultātu analīzei. Promocijas darbā piedāvātas trīs dažādas īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes sistēmas, kas pielāgotas dažādām problēmvidēm: tirdzniecība, farmakoloģija un medicīna. Pirmā sistēma veic preču pārdošanas apjoma prognozēšanu nākamajam periodam, balstoties uz sistēmā ievadītajiem analizējamās preces raksturojošajiem parametriem. Otrā realizē sirds nekrozes riska prognozēšanu, pamatojoties uz indivīda raksturojošajiem parametriem. Bet trešā veic baktēriju proliferācijas sindroma noteikšanu tievajā zarnā, balstoties uz respondenta pašsajūtu raksturojošajiem parametriem. Izstrādāto sistēmu precizitāte un darbība ir pārbaudīta reālās problēmvidēs ar reāliem datiem. Sistēmu izveidē pielietoto algoritmu un pieeju izmantošana ir eksperimentāli pamatota. Promocijas darba gaitā izstrādāto sistēmu un pieeju kopuma analīze dažādām problēmvidēm ļauj sniegt vadlīnijas līdzīgu sistēmu izveidē, kurās tiek apstrādātas īsas laika rindas un to raksturojošie parametri. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, kopējais darba apjoms ir 144 lappuses, tās satur ievadu, 4. nodaļas, secinājumus, 25 tabulas, 53 attēlus un 2 pielikumus. Darbā ir izmantotas atsauces uz 77 literatūras avotiem.


Atslēgas vārdi
Īsas laika rindas, modificēts k-vidējo sadalošais algoritms, klasterizācija, klasifikācija, prognozēšana, datu iegūšana

Kiršners, Arnis. Īsu laika rindu un to raksturojošo parametru apstrādes sistēma prognozēšanas uzdevumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 144 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196