Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pasaules

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pasaules, Eiropas čempionātu un Pasaules Universiādes vieglatlētikas rezultātu salīdzinoša analīze sportistu sasniegumu vērtēšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā The Comparative Analysis of the Athletes Results at the World Championships, the Europen and World Universiade, in the Context of the Assesment of Their Achievements in Athletics
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Viktors Bonders
Raisa Tarnopoļska
Atslēgas vārdi vieglatlētika, sacensību rangs, sportistu rezultātu vērtēšana.
Anotācija Kopsavilkums. Latvijā un pasaulē ir svarīgi novērtēt sportistu rezultātus, lai varētu noteikt labākos ne tikai viena sporta veida ietvaros, bet arī starp dažādiem sporta veidiem. Tas ir nepieciešams, veidojot valstu izlašu komandas dažāda līmeņa sacensībām, kā arī gada labāka sportista noteikšanai un finansējuma piešķiršanai un gatavojoties nozīmīgām sacensībām. Latvijas Vieglatlētikas savienībā ir izstrādāta ļoti plaša un detalizēta rezultātu vērtēšanas sistēma. Diemžēl tika konstatētas nepilnības sacensību rezultātu vērtēšanā pasaules čempionātā, Eiropas U-23, U-19 un pasaules universiādē. Iepriekš minēto tehnisko rezultātu analīze pierādīja, ka pasaules universiādes sacensību rangs ir zemāks nekā pasaules čempionāta rangs, bet augstāks nekā Eiropas U-23 un Eiropas U-19. Tādēļ par pasaules universiādi vajadzētu piešķirt vairāk punktu nekā par Eiropas U-23 un U-19. Ir nepieciešams izstrādāt jaunas punktu sistēmas vieglatlētu izcīnīto vietu vērtēšanai, ņemot vērā rezultātu blīvumu starp godalgoto vietu ieguvējiem un finālistiem, kā arī objektīvai sportistu ranga noteikšanai, piešķirot atbalsta līdzekļus un gatavojoties turpmākām nozīmīgām sacensībām.
Anotācija angļu valodā It is important to assess sportsman results not only due to the necessity to determine the best performers within the scope of a single sport but also between various kinds of sports. It is not only essential for forming the state’s national teams for competitions at various levels and determining the sportsman of the year, but also for granting funding and preparing for important competitions. Latvian Athletic Federation has established a very wide and detailed system of results evaluation. Unfortunately the weaknesses in evaluation of the results of the World Championship, European U-23, U-19 and The World Universiade were found. Analysis of the technical results mentioned above proved that the ranking of the World Universiade is lower than the World Championship but higher than European U-23 and U-19. Therefore more points should be awarded for results at the World Universiade than at European U-23 and U-19. It is necessary to develop a new points system which evaluates a place at the competition considering the density of results among finalists and the winners, as well as for ranking sportsmen objectively for granting funding and when they are preparing for important competitions.
Atsauce Bonders, V., Tarnopoļska, R. Pasaules, Eiropas čempionātu un Pasaules Universiādes vieglatlētikas rezultātu salīdzinoša analīze sportistu sasniegumu vērtēšanas kontekstā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 102.-109.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts
ID 21653