Elektrosadales tīklu drošuma aprēķina metodes un to realizācija
2016
Laila Zemīte

Aizstāvēšana
11.02.2016. 12:00, EEF, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Gerhards

Recenzenti
Anna Mutule, Aleksandrs Ļvovs, Viktorija Neimane

Promocijas darbā pētīts elektroapgādes drošums un elektroapgādes atslēgumu rezultātā radītie zaudējumi 20 kV sadales tīklā, izstrādāta metodika elektroapgādes drošuma un atslēgumu radīto zaudējumu aprēķinam un veikti elektroapgādes drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķini. Darbā analizētas elektroapgādes drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķina metodes, aprakstīta elektroapgādes tīklu atslēgumu novēršanas secība un ilgums, dažādu elementu atslēgumu ilgums un biežums, analizēta un strukturizēta Latvijas sadales tīklu atslēgumu novēršanas secība un veikta atslēgumu ilgumu varbūtību sadalījumu atbilstības hipotēžu pārbaude. Gadījumu izpētē izmantotas reāla tīkla struktūras un tīkla datu modelis. Izstrādāto metodiku var izmantot atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķināšanā, ņemot vērā lietotāju ienākumus, kapitālieguldījumus un elementu uzturēšanas izmaksas. Izstrādātie tīkla modeļi, kā arī drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķināšanas metodes ir piemērojamas tīkla daudzkritēriju analīzē. Piedāvātie drošuma un atslēgumu rezultātā radīto zaudējumu aprēķina algoritmi izstrādāti uz Montekarlo modelēšanas, ģenētiskā algoritma bāzes un lietojot nepiegādātās elektroenerģijas cenas aprēķinu. Ar ģenētiskā algoritma metodes palīdzību veikta elektroapgādes sekcionējošo elementu optimālā skaita un izvietojuma izvēle, ņemot vērā daudzkritēriju analīzē definētos ierobežojumus. Darbā parādīts, ka jaudas slēdžu un atdalītāju skaits un izvietojums ir svarīgs, bet palielināts jaudas slēdžu un/vai atdalītāju skaits vai neatbilstošs izvietojums var nenodrošināt iespējamos tautsaimniecībai prognozētos ieguvumus.


Atslēgas vārdi
sadales tīkls, modelēšana, elektroapgādes drošums

Zemīte, Laila. Elektrosadales tīklu drošuma aprēķina metodes un to realizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 174 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196