Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā
Nosaukums angļu valodā The Conditions of Career Development for Future Students in the Educational Content in Secondary School
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Beatrise Garjāne
Ingūna Lāce
Staņislava Marsone
Atslēgas vārdi Career, career education, content of career education, career influencing factors, self-evaluation
Anotācija 20. gadsimta vidū kļūst aktuāls jautājums par cilvēka attīstību visas dzīves garumā un tiek radīta jauna, uz psiholoģijas atziņām balstīta teorija par karjeras attīstību atbilstoši dažādo dzīves lomu pēctecībai un kombinācijām, kuras cilvēks realizē visas dzīves laikā. Karjeras attīstības teorijā kā nozīmīgākā cilvēka profesionālā ceļa determinante ir cilvēka izpratne par savu personību, tāpēc raksta mērķis ir atklāt karjeras attīstības būtiskākos nosacījumus vidējās un augstākās izglītības posmā. Pētījums balstīts karjeras izglītības jēdziena ģenēzē, formulējot galvenos karjeru veidojošos komponentus: dzīves un profesionālās darbības pieredzi, paša subjekta izvērtētās nākotnes iespējas un profesionālās darbības mērķtiecīgu attīstību. Karjeras izglītības satura izpētei ir noteikti kritēriji (darba sabiedriskās nozīmības, profesionālās izglītības apzināšanās un pašvērtējuma organizācijas regularitāte) un atbilstoši rādītāji. Pētījuma rezultāti iegūti topošo skolotāju izvērstā anketēšanā ar faktoru analīzi.
Anotācija angļu valodā Life-long learning became a highlight of the 20th century, and a new psychology-based theory appeared. The theory is about career development according to the succession and combination of various roles in a lifetime. The determinant of a person’s professional route in the career development theory is their understanding of own personality. Thus, the aim of the article is to reveal the most important career development conditions in secondary and tertiary education. The research is based on the genesis of the career education term, and it formulates the main career components: real-life and professional experience, person’s future prospective, and conscious professional development. The criteria for the study of the content of education have been set (social importance, professional education evaluation, and self-evaluation regularity). The indexes have been studied. The results of the research have been received through “future teachers” deployed questionnaire with factor analysis.
Atsauce Garjāne, B., Lāce, I., Marsone, S. Topošo studentu karjeras attīstības nosacījumi izglītības saturā vidusskolā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 20.-26.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21971