Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Klases kultūras transformācijas Latvijā fotogrāfiju un atmiņu avotos (1964–2004)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Klases kultūras transformācijas Latvijā fotogrāfiju un atmiņu avotos (1964–2004)
Nosaukums angļu valodā Transformation of Classroom Culture in Latvia Using Photographs and Memories as Historical Sources (1964–2004)
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Kitija Valeiņa
Atslēgas vārdi classrook culture, classroom culture artefacts, photographs, interview, democracy
Anotācija „Klases kultūra” ir jauns jēdziens pedagoģijas vēstures pētniecībā. Tās elementu izpēte ar dažādu vēstures avotu palīdzību sniedz ieskatu skolas realitātē noteiktos vēstures posmos un palīdz izprast un interpretēt cilvēku individuālo pieredzi, kas saistās ar skolas dzīvi, kurā veidojas cilvēka personība, sociālie kontakti un nostiprinās garīgā un emocionālā attīstība. Raksts iepazīstina ar klases kultūras jēdziena teorētiskajiem aspektiem, kā arī, izmantojot vēstures avotu – fotogrāfiju un interviju – analīzi, tiek rekonstruēta klases kultūras tranformācija Latvijā no autoritārā režīma Padomju Savienības laikā uz demokrātisko iekārtu postpadomju Latvijā.
Anotācija angļu valodā ”Classroom culture” is a new concept in the history of education. With assistance of different and various historic sources, this kind of research provides with an insight into certain historical stages. It helps to understand and interpret individual human experiences related to their school life, which is proved to be the environment that forms human personality, social relationships and strengthens the person’s spiritual and emotional development. In this article, both the theoretical aspects of the “classroom culture” concept and practical analysis of photographs and interviews are described. It also reconstructs the transformation of classroom culture in Latvia within the period from authoritarianism in the Soviet Union to democratic regime in the post-Soviet Latvia. Soviet Union’s government focused on the creation of a unified system of schools. The research of photographs and memories reveals the importance of the work and education at school at the time of the Soviet Union. The purpose of Soviet Union's education system is to raise a Soviet power, making equally minded people whose main challenge is hard work and to encourage the construction of socialism, and demonstrate the victory over capitalism. Source analysis reveals that class culture at the start of the restoration of Latvian independence transforms into a free open-classroom environment. The class is no longer a place for the learning process only, but also a place where students spend their free time intervals and celebrate the holidays with their parents or without them. There is no censorship in class photo shoots, and each person can photograph what they want.
Atsauce Valeiņa, K. Klases kultūras transformācijas Latvijā fotogrāfiju un atmiņu avotos (1964–2004). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.25, 2015, 52.-61.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 21975