Integration and Optimisation of Multifunctionality for Plywood Sandwich Construction
2016
Edgars Labans

Aizstāvēšana
06.04.2016. 14:00, RTU, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Kaspars Kalniņš

Recenzenti
Jānis Andersons, Chiara Bisagni, Janis Varna

Promocijas darbs ir veltīts multifunkcionālo īpašību (siltuma izolācija, vibrāciju slāpēšana, trieciena izturība) integrēšanai vieglās saplākšņa sendviča-konstrukcijās. Līdzšinējie pētījumi parāda, ka vieglas, liela laiduma pārseguma konstrukcijas ir efektīvākais veids saplākšņa izmantošanai nesošajās konstrukcijās. Tas ļauj taupīt gan materiālus gan arī samazināt konstrukciju pašsvaru. Papildus ir iespēja integrēt citas funkcijas paneļa serdes daļā, ar papildus materiālu vai optimizējot stinguma elementu izvietojumu. Tomēr, lai pilnvērtīgi izmantotu sendvičpaneļu multifunkcionālo īpašību potenciālu nepieciešama droša un pārbaudīta aprēķina metodika. Detalizēts skaitlisko un eksperimentālo pētījumu apkopojums, kā arī aprēķina metodika ir dota izstrādātajā promocijas darbā. Literatūras pārskats 1. Nodaļā apkopo pieejamo svarīgāko informāciju par sendviča paneļiem. Tai skaitā inovatīvos risinājumus tieši saplākšņa sendviča paneļu projektēšanā. Secinot, ka svarīgākā motivācija jaunu risinājumu izstrādē ir primārā nepieciešamība taupīt izejmateriālus, kas nodrošina konstrukcijas vieglumu, kā arī iespēja izmantot koksnes ražošanas atlikumus. Paneļu skaitliskajai modelēšanai nepieciešamās atsevišķu komponenšu mehāniskās un termiskās īpašības tika noteiktas darba ietvaros un apkopotas 2. Nodaļā. Kā izrādās, pastāv būtiska atšķirība starp zāģēta bērza kokmateriāla un viena lobskaidas mehāniskajām īpašībām. 3. Nodaļā tiek demonstrēts, ka izmantojot detalizētu skaitliskā aprēķina modeli, kas validēts ar eksperimentāliem rezultātiem, ir iespējams precīzi prognozēt sendvičpaneļa deformācijas. Balstoties uz validētu aprēķina modeli un optimizāciju, ir izstrādāta metodoloģija pilnajam saplāksnim līdzvērtīgas veiktspējas sendvičpaneļu atrašanai. Lai vēl vairāk palielinātu klāja nestspēju tiek piedāvāts izmantot viļņotu termoplastiska kompozīta serdi. Viena piegājiena izgatavošanas metode šāda veida paneļiem ir izstrādāta un detalizēti aprakstīta 4. Nodaļā. Bezkontakta mērīšanas sistēmas priekšrocības apkopotas 5. Nodaļā, izmantojot sendvičpaneļus ar šūnveida koksnes serdi. 6. Nodaļā ir analizēts mehāniskās darbības un siltumizolācijas optimizācijas piemērs sendvičpaneļiem ar dabīgās izcelsmes PU serdi. Balstoties uz Pareto optimuma fronti ir iespējams izvēlēties labākos sendvičpaneļa risinājumus starp trīs atbildes reakcijām. Izvērtējot vibrāciju slāpēšanas rezultātus 8. Nodaļā var teikt, ka sendvičpaneļiem ir priekšrocība pār parasta saplākšņa plātnēm, galvenokārt zemāka stinguma dēļ. Trieciena testu apskats 9. Nodaļā parāda, ka plānas, elastīgas vidus kārtas ievietošana saplāksnī būtiski palielina tā trieciena penetrācijas enerģiju. Liela biezuma paneļos trieciena izturība galvenokārt atkarīga no virsmām.


Atslēgas vārdi
Wood based sandwich, plywood, optimization, validation trials

Labans, Edgars. Integration and Optimisation of Multifunctionality for Plywood Sandwich Construction. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 161 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196