Uz nestriktās loģikas balstītas metodes resursu vadībai NGN tīklos
2016
Jūlija Asmuss

Aizstāvēšana
05.05.2016. 18:00, Āzenes iela 12, aud. 2-38.

Zinātniskais vadītājs
Gunārs Lauks

Recenzenti
Ernests Pētersons, Pēteris Grabusts, Aleksandrs Šostaks

Promocijas darbs ir veltīts resursu vadības problēmai nākamās paaudzes sakaru tīklos. Darba pamatmērķis ir attīstīt un aprobēt tīkla caurlaides joslas resursu vadības mehānismu, kas spētu nodrošināt resursu piešķiršanu trafika klasēm ar dažādām QoS prasībām mainīgajā vidē nepilnas informācijas apstākļos. Šī mērķa sasniegšanai promocijas darbā ir izstrādāta uz nestriktās loģikas un virtualizācijas principiem balstīta telekomunikāciju tīklu caurlaides joslas resursu vadības metode un izveidota eksperimentāla lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma metodes novērtēšanai un parametru precizēšanai. Simulēšanas eksperimenti tika veikti CPN Tools vidē, pielietojot Mamdani izvedumu sistēmu trafika QoS kontrolei un resursu vadībai. Ir piedāvāts trafika klasifikācijas un anomāliju noteikšanas algoritms, kas izmanto nestriktās klasterizācijas metodes, pielietojot tos transformētiem trafika datiem. Ir pamatota nestriktās transformācijas efektivitāte trafika datu priekšapstrādei un uzdevuma dimensijas samazināšanai.


Atslēgas vārdi
NGN tīkli, resursu vadība, nestriktā loģika

Asmuss, Jūlija. Uz nestriktās loģikas balstītas metodes resursu vadībai NGN tīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 167 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196