Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nano-Sized Calcium Phosphates and Their Biomedical Potential

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 12.05.2016 15:00, Rīga, P.Valdena iela 3, RTU MLĶF konferenču zāle (272.telpa)
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nano-Sized Calcium Phosphates and Their Biomedical Potential
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Linda Vecbiškena
Atslēgas vārdi NANO-SIZED CALCIUM PHOSPHATES, WET CHEMICAL PRECIPITATION, BONE SUBSTITUTES, ALPHA TRICALCIUM PHOSPHATE, BETA TRICALCIUM PHOSPHATE, HYDROXYAPATITE, BONE CEMENTS, BIOCOMPOSITE COATINGS
Anotācija Kalcija fosfāti tiek plaši pielietoti kā biomateriāli bojātu kaulaudu aizstāšanai, labošanai un atjaunošanai, jo tie ietilpst mūsu kaulu un zobu minerālās daļas satāvā. Mūsdienās akcentēta nanoizmēra kalcija fosfātu, kas pielietojami kā kaulu aizvietotājmateriāli, izstrāde un pētniecība. Promocijas darbā izprastas visbiežāk lietoto kalcija fosfātu, piemēram, trikalcija fosfāta un hidroksilapatīta, pašreizējās attīstības tendences ar mērķi veicināt nanoizmēra kalcija fosfātu pielietojumu kaulu cementos un biokompozītmateriālu pārklājumos. Literatūras apskatā apkopota un analizēta informācija par kalcija fosfātu biomedicīnisko pielietojumu, to fizikāli–ķīmiskajām īpašībām un sintēzes metodēm laika periodā no 1970. līdz 2015. gadam. Izstrādāta efektīva sintēzes tehnoloģija, lai iegūtu nanoizmēra kalcija fosfātus, un izpētīts iegūto materiālu potenciālais pielietojums. Promocijas darba rezultāti liecina, ka iegūtie materiāli varētu uzrādīt daudzsološu klīnisko efektivitāti, un apstiprina iespējamo biomedicīnisko pielietojumu. Promocijas darbs var tikt uzskatīts kā pirmais solis, kurā noskaidroti pamatprincipi, lai turpinātu attīstīt jaunu pieeju nanoizmēra kalcija fosfātu eksperimentālā ražošanā: α-trikalcija fosfāta, β-trikalcija fosfāta un hidroksilapatīta. Līdztekus, turpinot izzināt to praktisko pielietojumu biomedicīnā. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms 120 lappuses. Promocijas darbā ietverti 43 attēli, 18 tabulas, 35 vienādojumi, 17 pielikumi un literatūras sarakstu ar 254 avotiem. Promocijas darbs sastāv no 3 relatīvi neatkarīgām daļām: 1) Nanoizmēra α-trikalcija fosfāta iegūšana un izmantošana; 2) Nanoizmēra hidroksilapatīta un β-trikalcija fosfāta iegūšana un izmantošana; 3) Laboratorijas pētījumu pārnese uz piedāvātu tehnoloģisko risinājumu.
Atsauce Vecbiškena, Linda. Nano-Sized Calcium Phosphates and Their Biomedical Potential. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 120 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 22149