Polivinilspirta un polivinilacetāta heterogēni kompozīti
2016
Nataļja Geisari

Aizstāvēšana
08.06.2016. 14:00, Paula Valdena iela 3, 272.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Mārtiņš Kalniņš

Recenzenti
Jurijs Ozoliņš, Bruno Andersons, Egīls Plūme

Promocijas darbā pētīta polivinilspirta (PVS) un polivinilacetāta (PVA) kompozītu morfoloģija un struktūru raksturojošie parametri un to kopsakars ar kompozītu stiprības-deformācijas īpašībām un spēju bioloģiski sadalīties. Ir izstrādāta PVS/PVA kompozītu plēvju iegūšanas metodoloģija ar liešanas paņēmienu no PVS un PVA ūdens sistēmām. Noteiktas PVS, PVA un ūdens sistēmu reoloģiskās īpašības. Noskaidrots, ka PVS/PVA kompozītus veido nepārtraukta PVS matrica, kurā izkliedētas PVA daļiņas. Veidojoties kontaktam starp PVA daļiņām un PVS notiek PVS makromolekulu un PVA daļiņu aizsargslāni veidojošo polivinilspirta makromolekulu savstarpēja difūzija. Konstatēts, ka kompozīta slodzi nesošā komponente ir PVS matrica, kuras tilpuma daļa nosaka kompozīta stiepes sprieguma-deformācijas sakarības raksturu. Noskaidrota dažādu plastifikatora daudzumu saturoša polivinilspirta elastības moduļa E vērtības atkarība no absorbētā mitruma satura. Izstrādāta metode plānu plēvju sprieguma-deformācijas rādītāju noteikšanai. Izpētīti ar dabas pildvielām pildīti PVS/PVA kompozītmateriāli. Ir noskaidrota polimēru komponenšu attiecības, MMT un MCC nanodaļiņu ietekme uz PVS/PVA kompozītmateriālu elastības moduli, izmantojot atbildes virsmas metodi. Konstatēts, kā ir iespējams kontrolēt kompozīta PVS/PVA bioloģiskās sadalīšanās spēju, kā arī svarīgākos ekspluatācijas īpašību rādītājus, noteiktās robežās. Izstrādāts plēvju rūpnieciskā mēroga izgatavošanas principiālas tehnoloģiskās shēmas variants. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 177 lpp. Darbs satur 131.attēlu, 34 tabulas, 48 formulas un tajā izmantoti 249 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Polivinilspirts, polivinilacetāts, heterogēni kompozīti, plēves

Geisari, Nataļja. Polivinilspirta un polivinilacetāta heterogēni kompozīti. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 177 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196