Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība
Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība 2016
Armands Auziņš

Zinātniskajā monogrāfijā raksturotas zemes izmantošanas pārvaldības problēmas, parādīti to risināšanas virzieni un akcentēta efektivitātes nozīme zemes pārvaldībā. Darbā analizēti zemes izmantošanas novērtēšanas teorētiskie aspekti un iekļauti metodoloģiskie risinājumi ilgtspējīgas zemes pārvaldības veicināšanai. Monogrāfijas aktualitāte saistīta ar nepieciešamību pastāvīgi pārraudzīt zemes resursu izmantošanu un pamatot lēmumu pieņemšanu, lai sekmētu šo resursu lietderīgu un ilgtspējīgu izmantošanu sabiedrības interesēs. Zinātniskajā monogrāfijā ietvertās un lietotās zinātnisko pētījumu metodes un iegūtie lietišķā pētījuma rezultāti izmantojami turpmākā pētnieciskā darbībā. Ar pētījumu rezultātiem pamatotās atziņas un izstrādātie metodoloģiskie risinājumi ieteicami izmantošanai visos zemes pārvaldības līmeņos un tiek aprobēti pašvaldības līmenī.


Atslēgas vārdi
Zemes izmantošana, novērtēšana, pārvaldība, efektivitāte, institūciju sistematizācija
DOI
10.7250/9789934107801

Auziņš, A. Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 270 lpp. ISBN 978-9934-10-780-1. Pieejams: doi:10.7250/9789934107801

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196