Kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akustiskās diagnostikas metodoloģijas izstrāde
2016
Andris Unbedahts

Aizstāvēšana
04.07.2016. 15:30, RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1A, k-1, 218. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Aleksandrs Urbahs

Recenzenti
Valdis Priednieks, Vytautas Paulauskas, Vladislav Turko

Mūsdienās kuģniecības nozare attīstās, ņemot vērā šīsdienas situācijas diktētus noteikumus. Ir nepieciešams paaugstināt kuģošanas drošību un samazināt izmaksas. Izmaksu samazināšanas jomā prioritāte ir kuģu mehānismu drošas ekspluatācijas laika palielināšana. Nesagraujošās kontroles (NK) metožu ieviešana ir obligāts nosacījums dzinēju un mehānismu drošas ekspluatācijas termiņa palielināšanai. Prakse liecina, ka noguruma plaisas ir galvenais dzinēju bojājumu veidošanās cēlonis. Tā kā plaisu rašanos ir grūti konstatēt, defekts parādās strauji, kas ekspluatācijas laikā rada vislielāko bīstamību. Šī iemesla dēļ ir svarīgi iespējami ātrāk atklāt noguruma bojājumu rašanos un tālāk kontrolēt to attīstību. Pašlaik pielietotajām NK metodēm - ultraskaņas, virpuļstrāvu, kapilāra, magnētisko daļiņu u.c. piemīt vairāki trūkumi, kas apgrūtina to izmantošanu, īpaši tādēļ, ka šīs metodes prasa dzinēja apstādināšanu kontroles dēļ. Promocijas darbā ir veikts tradicionālo NK metožu novērtējums un salīdzinājums. Lielāko daļu no tradicionālajām NK metodēm piemītošajiem trūkumiem var pārvarēt, izmantojot perspektīvu NK metodi – akustiskās emisijas metodi (AE). AE metode ar augstu ticamības pakāpi ļauj konstatēt mehānismu defektus un noguruma bojājumus un sekot līdzi to attīstībai arī ekspluatācijas laikā. Darba mērķis - izstrādāt kuģu dīzeļdzinēju akustiskās diagnostikas metodoloģiju dzinēja defektu agrīnai noteikšanai, kas atbilstu tehniskā stāvokļa uzraudzības sistēmas (Condition Based Maintenance - CBM) prasībām. Pētījuma objekts - 20 cilindru V-veida četrtaktu dzinējs. Pētījuma priekšmets - kuģu dzinēju diagnosticēšanas tehnoloģiskie procesi ekspluatācijas apstākļos. Darba zinātniskā novitāte: 1. Analizējot dzinēja radītos trokšņus, izmantojot akustiskās emisijas metodi, tiek nodrošināta iespēja momentāni iegūt rezultātus tiešsaistes režīmā. 2. Matemātiskais modelis gāzes plūsmai defektētā kanālā un tās plūsmas izraisītajam akustiskajam defektam. 3. Kuģu dīzeļdzinēju akustiskās diagnostikas metodoloģija dzinēja defektu agrīnai noteikšanai, kas atbilstu tehniskā stāvokļa uzraudzības sistēmas (Condition Based Maintenance - CBM) prasībām. Promocijas darbs ir latviešu valodā, tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, astoņi pielikumi, 80 attēlu, sešas tabulas, kopā 120 lappušu. Literatūras sarakstā ir 130 avotu. Pirmajā nodaļā aplūkoti kuģu dzinēju bojājumi un diagnostikas metožu analīze, otrajā nodaļā raksturota akustiskās emisijas signālu eksperimentālo mērījumu metodoloģija un tehniskais nodrošinājums. Trešā nodaļa ietver akustisko signālu rašanās avotu matemātisko modelēšanu dzinēja cilindru hermētiskuma zušanas gadījumā, bet ceturtajā nodaļā apkopoti kuģa dīzeļdzinēja tehniskā stāvokļa diagnostikas mērījumu rezultāti. Atslēgas vārdi: akustiskā emisija, akustiskās emisijas diagnostika, kuģu dzinēju tehniskā uzraudzība, matemātiskā modelēšana.


Atslēgas vārdi
akustiskā emisija, akustiskās emisijas diagnostika, kuģu dzinēju tehniskā uzraudzība, matemātiskā modelēšana

Unbedahts, Andris. Kuģu dzinēju tehniskā stāvokļa akustiskās diagnostikas metodoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 120 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196