Biomateriāli uz titāna dioksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi
2016
Inga Narkevica

Aizstāvēšana
14.12.2016. 15:00, Paula Valdena iela 3, 272.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Ozoliņš

Recenzenti
Jānis Grabis, Andrejs Skaģers, Aldo R. Boccaccini

Promocijas darbs “Biomateriāli uz titāna dioksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi” veltīts TiO2 keramikas fizikālo īpašību pētīšanai, augsti porainu pamatņu iegūšanai, modificēšanai un raksturošanai ar potenciālu pielietojumu kaulaudu reģenerācijā. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (literatūras apskats, metodiskā daļa, rezultāti un to izvērtējums), secinājumiem, izmantotās literatūras un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1963. gada līdz 2016. gadam par kaulaudu inženieriju un kaulaudu atjaunošanās procesu, tajā izmantotajiem biomateriāliem, augsti porainas keramikas ieguvi, TiO2 īpašībām un pielietojumu, kā arī biomateriālu mijiedarbību ar organismu. Otrajā nodaļā aprakstīti materiāli un metodes, kas izmantoti promocijas darba mērķa un izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti. Izvērtēta TiO2 keramikas termiskās apstrādes ietekme uz tās fizikālajām īpašībām (blīvumu, porainību, saķepšanas procesu, fāžu pāreju, elektriskām un virsmas īpašībām), kā arī veikts in vitro īpašību izvērtējums (biokativitāte, proteīnu sorbcija un baktēriju mijiedarbība ar materiālu). Otra sadaļa veltīta augsti porainu TiO2 keramisko pamatņu iegūšanas tehnoloģisko parametru optimizācijai un to īpašību izvērtēšanai. Trešā sadaļā aplūkotas porainas keramikas modificēšanas iespējas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 162 lpp. Darbs satur 104 attēlus, 20 tabulas, 38 vienādojumus, 7 pielikumus un tajā izmantoti 193 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Titāna dioksīds, keramika, termiskā apstrāde, porainās pamatnes, kaulaudu reģenerācija

Narkevica, Inga. Biomateriāli uz titāna dioksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 162 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196