Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 31.05.2017 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi
Nosaukums angļu valodā Obtaining of Tin Dioxide Based Materials, Characterization of Structure and Physical Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Kristaps Rubenis
Atslēgas vārdi ALVAS DIOKSĪDS, HIDROTERMĀLĀ SINTĒZE, GĀZES SENSORI, DZIRKSTEĻIZLĀDES PLAZMAS SAĶEPINĀŠANAS METODE, STRUKTURĀLĀS ĪPAŠĪBAS, TERMOELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS
Anotācija Promocijas darbs veltīts uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšanai, to struktūras un fizikālo īpašību raksturošanai. Literatūras apskata ietvaros izvērtēta zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par SnO2 īpašībām un pielietojumu, hemorezistīvajiem materiāliem un gāzes sensoriem, uz SnO2 bāzētu nano/mikro struktūru iegūšanas metodēm un to gāzes jutības īpašībām. Tāpat apskatīta zinātniskā literatūra par SnO2 un uz SnO2 bāzētu materiālu elektriskajām un termoelektriskajām īpašībām, galvenokārt, no keramisko materiālu skatupunkta. Promocijas darba eksperimentālā daļa ietver divas apakšsadaļas, no kurām pirmā veltīta alvas dioksīda nano/mikostruktūru sintēzei ar hidrotermālo metodi, iegūto materiālu struktūras un gāzes jutības īpašību raksturošanai. Pētījumu gaitā noskaidrota dažādu sintēzes parametru ietekme uz SnO2 bāzētu nano/mikrostruktūru veidošanos, kā arī raksturota iegūto nano/mikro struktūru gāzes jutība pret etanola tvaikiem. Otra promocijas darba eksperimentālās daļas apakšsadaļa veltīta SnO2 un ar Sb (1 līdz 5 mol%) leģētas SnO2 keramikas iegūšanai ar dzirksteļizlādes plazmas saķepināšanas metodi, saķepināšanas rezultātā iegūto materiālu struktūras un termoelektrisko īpašību raksturošanai. Pētījuma ietvaros noskaidrota paraugu Sb satura un dzirksteļizlādes plazmas saķepināšanas temperatūras ietekme uz iegūtās keramikas struktūru, kā arī siltuma un elektrovadītspēju. Papildus apskatīta atkvēlināšanas gaisa vidē ietekme uz iegūtās keramikas strukturālajām un termoelektriskajām īpašībām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 121 lpp. Darbs satur 55 attēlus, 11 tabulas, 39 vienādojumus un tajā izmantoti 156 literatūras avoti.
Anotācija angļu valodā The thesis is devoted to the obtaining of tin dioxide-based materials and studies of their structure and physical properties. The literature review of the thesis contains information on properties (including gas sensing and thermoelectric properties) and applications of SnO2, synthesis methods of nanostructured materials, chemoresistive materials and factors that affects their properties, thermoelectric effects and methods to improve thermoelectric properties of the material, as well as sintering processes and methods used for sintering of difficult to sinter materials (like SnO2). Experimental part of the Doctoral Thesis contains two subsections. The first one is dedicated to the synthesis of tin dioxide nano/micro structures by hydrothermal synthesis method and characterization of the structure and gas sensing properties of the obtained materials. During the study, the effect of different synthesis parameters were evaluated on the formation of SnO2 nano/micro structures, as well as gas sensing towards ethanol vapour was characterized. The second subsection of the thesis experimental part was dedicated to obtaining of SnO2 and Sb (1 to 5 mole%) doped SnO2 by spark plasma sintering method and characterization of the structure and thermoelectric properties of the obtained materials. During the study the effect of Sb content and sintering temperature on the obtained ceramic structure as well as thermal and electrical conductvity was evaluated. Additionally, the effect of annealing under air on structure and thermoelectrical properties of the material were characterized. The Doctoral Thesis is written in Latvian language, is 121 pages long and contains 55 illustrations, 11 tables, 39 equations and 156 literature references.
Atsauce Rubenis, Kristaps. Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 121 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25433