Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi
2017
Kristaps Rubenis

Aizstāvēšana
31.05.2017. 15:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Loča

Recenzenti
Jānis Grabis, Anatolijs Šarakovskis, Krzysztof Galazka

Promocijas darbs veltīts uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšanai, to struktūras un fizikālo īpašību raksturošanai. Literatūras apskata ietvaros izvērtēta zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par SnO2 īpašībām un pielietojumu, hemorezistīvajiem materiāliem un gāzes sensoriem, uz SnO2 bāzētu nano/mikro struktūru iegūšanas metodēm un to gāzes jutības īpašībām. Tāpat apskatīta zinātniskā literatūra par SnO2 un uz SnO2 bāzētu materiālu elektriskajām un termoelektriskajām īpašībām, galvenokārt, no keramisko materiālu skatupunkta. Promocijas darba eksperimentālā daļa ietver divas apakšsadaļas, no kurām pirmā veltīta alvas dioksīda nano/mikostruktūru sintēzei ar hidrotermālo metodi, iegūto materiālu struktūras un gāzes jutības īpašību raksturošanai. Pētījumu gaitā noskaidrota dažādu sintēzes parametru ietekme uz SnO2 bāzētu nano/mikrostruktūru veidošanos, kā arī raksturota iegūto nano/mikro struktūru gāzes jutība pret etanola tvaikiem. Otra promocijas darba eksperimentālās daļas apakšsadaļa veltīta SnO2 un ar Sb (1 līdz 5 mol%) leģētas SnO2 keramikas iegūšanai ar dzirksteļizlādes plazmas saķepināšanas metodi, saķepināšanas rezultātā iegūto materiālu struktūras un termoelektrisko īpašību raksturošanai. Pētījuma ietvaros noskaidrota paraugu Sb satura un dzirksteļizlādes plazmas saķepināšanas temperatūras ietekme uz iegūtās keramikas struktūru, kā arī siltuma un elektrovadītspēju. Papildus apskatīta atkvēlināšanas gaisa vidē ietekme uz iegūtās keramikas strukturālajām un termoelektriskajām īpašībām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 121 lpp. Darbs satur 55 attēlus, 11 tabulas, 39 vienādojumus un tajā izmantoti 156 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
ALVAS DIOKSĪDS, HIDROTERMĀLĀ SINTĒZE, GĀZES SENSORI, DZIRKSTEĻIZLĀDES PLAZMAS SAĶEPINĀŠANAS METODE, STRUKTURĀLĀS ĪPAŠĪBAS, TERMOELEKTRISKĀS ĪPAŠĪBAS

Rubenis, Kristaps. Uz alvas dioksīda bāzētu materiālu iegūšana, struktūras un fizikālo īpašību pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 121 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196