Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm
2017
Nadežda Zeņina

Aizstāvēšana
12.06.2017. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Sētas iela 1, 202. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Merkurjevs

Recenzenti
Zigurds Markovičs, Manfred Gronalt, Mihails Savrasovs

Promocijas darbā ir veikts pētījums par transporta pieprasījuma imitācijas modeļa izstrādi satiksmes plūsmu ietekmes analīzei, izmantojot imitācijas modelēšanas un mašīnmācīšanās metodes, lielāko uzmanību pievēršot imitācijas modelī ģenerēto braucienu skaita noteikšanas un satiksmes veida izvēles soļiem. Izstrādātā transporta pieprasījuma imitācijas modeļa uzbūves pieeja ietver: 1) veikto ģenerēto transporta braucienu pielāgošanas viedās izaugsmes metožu analīzi; 2) izstrādāto satiksmes veida izvēles metodiku satiksmes plūsmu ietekmes analīzei; 3) izstrādāto transporta pieprasījuma imitācijas modeļa kalibrēšanas procedūru satiksmes plūsmu ietekmes analīzei. Pētījumu izstrādes gaitā ir sasniegti arī citi starprezultāti, kas attiecināmi uz braucienos bāzētu transporta pieprasījuma imitācijas modeļa uzbūves pieejas izstrādi: veikta transporta pieprasījuma modeļu veidu izpēte un modeļu izmantošanas salīdzinošā analīze, izanalizētas transporta pieprasījuma imitācijas modeļa validācijas procedūras, veikta datizraces metožu kombinēšana paraugkopas izvēlei trokšņainu datu mazināšanai, veikts gradienta un šķērsošanas izcelsmes un galamērķa sākotnējās matricas novērtējums transporta braucienu noteikšanai, uzbūvēts transporta pieprasījuma imitācijas modelis jauktās apbūves objektam.


Atslēgas vārdi
imitācijas modelēšana, grupēšanas metodes, transporta pieprasījuma modelis

Zeņina, Nadežda. Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 163 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196