Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 29.09.2017 15:00, Materiālzinību un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Liene Plūduma
Atslēgas vārdi hidroksilapatīts, oksihidroksilapatīts, hidroksiljonu mērīšana, termiskā analīze, furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, raman spektroskopija, hidroksilapatīta pārklājumi, virsmas lādiņš, osteoblastu atbildes reakcija
Anotācija Ķīmiskā sastāva modificēšana ir vienkārša un ērta metode hidroksilapatīta īpašību mainīšanai. Pašlaik galvenokārt tiek mērīta kalcija un fosfora molārā attiecība, kā arī noteikti piemaisījumi materiālā, taču hidroksiljonu daudzums hidroksilapatītā netiek noteikts. Šī problēma ir īpaši nozīmīga termiski apstrādātos hidroksilapatīta materiālos, kur hidroksiljonu daudzums temperatūras ietekmē mainās, kā rezultātā var tikt izmainītas materiāla īpašības. Darba eksperimentālā daļa iekļauj: 1. Hidroksiljonu daudzuma mērīšana – aprakstīta hidroksilapatīta standarta izgatavošana, izvērtēta termiskās gravimetrijas pielietošana hidroksiljonu daudzuma notiekšanai, izveidota kalibrēšanas taisne hidroksiljonu daudzuma noteikšanai ar Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju un rezultāti salīdzināti ar Raman spektroskopiju. 2. Hidroksiljonu daudzuma ietekme uz hidroksilapatīta pārklājumu šūnu atbildes reakciju – izgatavoti un raksturoti termiski smidzinātii hidroksilapatīta pārklājumi un pētīita hidroksiljonu ietekme uz osteoblastu adhēziju un diferencēšanos.
Atsauce Plūduma, Liene. Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 134 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 25694