Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response
2017
Liene Plūduma

Aizstāvēšana
29.09.2017. 15:00, Materiālzinību un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Kārlis-Agris Gross

Recenzenti
Dagnija Loča, Inese Čakstiņa, Aivaras Kareiva

Ķīmiskā sastāva modificēšana ir vienkārša un ērta metode hidroksilapatīta īpašību mainīšanai. Pašlaik galvenokārt tiek mērīta kalcija un fosfora molārā attiecība, kā arī noteikti piemaisījumi materiālā, taču hidroksiljonu daudzums hidroksilapatītā netiek noteikts. Šī problēma ir īpaši nozīmīga termiski apstrādātos hidroksilapatīta materiālos, kur hidroksiljonu daudzums temperatūras ietekmē mainās, kā rezultātā var tikt izmainītas materiāla īpašības. Darba eksperimentālā daļa iekļauj: 1. Hidroksiljonu daudzuma mērīšana – aprakstīta hidroksilapatīta standarta izgatavošana, izvērtēta termiskās gravimetrijas pielietošana hidroksiljonu daudzuma notiekšanai, izveidota kalibrēšanas taisne hidroksiljonu daudzuma noteikšanai ar Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju un rezultāti salīdzināti ar Raman spektroskopiju. 2. Hidroksiljonu daudzuma ietekme uz hidroksilapatīta pārklājumu šūnu atbildes reakciju – izgatavoti un raksturoti termiski smidzinātii hidroksilapatīta pārklājumi un pētīita hidroksiljonu ietekme uz osteoblastu adhēziju un diferencēšanos.


Atslēgas vārdi
hidroksilapatīts, oksihidroksilapatīts, hidroksiljonu mērīšana, termiskā analīze, furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, raman spektroskopija, hidroksilapatīta pārklājumi, virsmas lādiņš, osteoblastu atbildes reakcija

Plūduma, Liene. Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 134 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196