Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos
2017
Genadijs Zaļeskis

Aizstāvēšana
29.09.2017. 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ivars Raņķis

Recenzenti
Anastasija Žiravecka, Algirdas Smilgevičius, Andris Šnīders

Atjaunojamo enerģijas resursu integrēšana un to tehniskās bāzes uzlabošana var ne tikai veicināt neatjaunojamu enerģijas resursu patēriņa un ekoloģiskās slodzes samazināšanu, bet arī nodrošināt elektroapgādi reģionos ar apgrūtināto kurināmo piegādi vai elektroapgādes traucējumiem. Pētījumi parādīja, ka noteiktos apstākļos elektroenerģija, kas tika iegūta no atjaunojamiem avotiem, var būt krietni dārgāka par iepirkto no centralizētā tīkla enerģiju, bet Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas nosaka konkrētas prasības katrai dalībvalstij attiecībā uz atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu un ēku energoefektivitāti. Tāpēc ir jāveido tehniskie risinājumi, kas palielinās atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas efektivitāti. Darba galvenais mērķis ir izveidot tehniskos priekšlikumus vēja ģeneratoru efektīvai izmantošanai mazās jaudas mikrotīklos, kas nozīme stabilo patērētāju darbību un vēja enerģijas pārveidošanu pēc iespējas plašākā vēja ģeneratora ātrumu diapazonā. Darbā ir apkopota informācija par mikrotīkliem, kuros pielieto atjaunojamos enerģijas resursus, izstrādātā metodika vēja turbīnu ekonomiskās efektivitātes noteikšanai, ka arī tika aprakstīta to piemērotības noteikšana konkrētām slodzēm atbilstoši gandrīz nulles enerģijas ēku koncepcijai. Izstrādāti līdzstrāvas mikrotīkla salāgošanas principi ar maiņsprieguma tīklu. Praktiski izveidoti un izmēģināti vēja ģeneratora jaudas pārveidotājs un sinhronā ģeneratora pašierosmes sistēma. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, literatūras un informācijas sarakstu, 101 attēlu, 6 tabulas, 3 pielikumus, kopā 117 lappuses. Literatūras un informācijas sarakstā ir 175 nosaukumi.


Atslēgas vārdi
Vēja turbīna; mikrotīkls; sinhronais ģenerators; līdzstrāvas kopne; aktīvais taisngriezis

Zaļeskis, Genadijs. Vēja ģeneratoru automatizācijas uzdevumu izpēte mazās jaudas mikrotīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2017. 117 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196