Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Topošo sporta pedagogu motivācija profesijas izvēlē

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Topošo sporta pedagogu motivācija profesijas izvēlē
Nosaukums angļu valodā The Future Sports Teachers and Their Motivation to Choose Their Profession
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.3. Izglītības zinātnes
Autori Antra Gulbe
Atslēgas vārdi student, motivation, education
Anotācija Raksta mērķis ir atspoguļot pētījuma rezultātus, kas raksturo studentu motivāciju, un sniegt rekomendācijas šīs motivācijas noturīguma veicināšanai. Katru gadu Latvijas augstskolās studijas sāk aptuveni 20 tūkstošu jauniešu [1], taču daļa no viņiem studijas pārtrauc un vairs neturpina. Šāda situācija rada gan personīgos laika un finansiālos zaudējumus, gan arī neracionāli tiek izmantoti sabiedrības resursi. Viens no faktoriem, kas ietekmē studiju gaitu iesākšanu un to tālāku turpināšanu, ir studiju motivācija. Mūsdienās jauniešiem studijas augstskolā, profesijas izvēles process bieži ir pragmatisks, lietderīgs, utilitārs pasākums. Studiju laikā jaunieša personība dinamiski mainās un attīstās. Tieši studentu vērtību sistēma un nostādnes nosaka attieksmi pret studijām.
Anotācija angļu valodā The aim of the article is to reflect the results of a study that describes the motivation of the students and makes recommendations to sustaining motivation. Each year about twenty thousand young people begin studies at establishments of higher education in Latvia. However, some of them drop out and fail to continue their studies. Such a situation causes waste of personal time and money, as well as irrational use of public resources. One of the factors that affect taking up and continuing studies is the motivation to study. Nowadays, the process of choosing a profession which has to be studied at a university by young people is often directed by a pragmatic, useful, utilitarian motivation. During their studies, a young personality is changing and evolving dynamically. The value system of the students and its guidelines determine and direct their attitude towards their studies. The study collected survey results from 2013 to 2016. Its aim was to explore the motivation of the students for choosing the program “Sport Science.” The study included 515 respondents – 1st year students of the Latvian Academy of Sport Education (LSPA). The results of the survey show that the students choose education and training at LSPA, because they had a particular goal in life that they wanted to achieve and that was linked directly to sport. They want to operate in the field of sport, either in the capacity of a senior coach, sports teacher, sports manager, or recreation specialist. The study shows that the intensity of the advertising campaign or other people’s positive comments about the school or the particular study program do not significantly affect the students’ choice of the subjects. The study also shows that the choice is less influenced by family and friends.
Atsauce Gulbe, A. Topošo sporta pedagogu motivācija profesijas izvēlē. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, 27, 30.-40.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
ID 26191