Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Datorizētās zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Datorizētās zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti
Nosaukums angļu valodā Methodical Aspects of Computer-Based Knowledge Control
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Natālija Prokofjeva
Atslēgas vārdi Datorizētā zināšanu pārbaude, metodiskie aspekti
Anotācija Darbā tiek analizēta problēma, saistīta ar zināšanu pārbaudes organizēšanu datorizētajā apmācībā. Datorizētās mācīšanas sistēmu daudzveidība pieprasa īpašu uzmanību kvalitatīvas zināšanu kontroles realizēšanas uzdevuma risināšanai. Zināšanu pārbaudes problēma var būt izskatīta, ievērojot vairākus aspektus: metodiskus, tehniskus un juridiskus. Metodiskie zināšanu pārbaudes aspekti ir saistīti ar pedagoģisko un psiholoģisko jautājumu risināšanu. Pie metodiskiem aspektiem var mīnēt: zināšanu pārbaudes organizācijas plānošana; uzdevumu atlase apmācāmā zināšanu, iemaņu un prasmju pārbaudei; pārbaudes uzdevumu kopas formēšana. Pārbaudes uzdevums ir noteikt apmācāmā sagatavotības atbilstību noteiktam mācību vielas apgūšanas līmenim. Zināšanu kvalitātes novērtēšana uz katra etapa (zināšanas, iemaņas, prasmes) var būt realizēta, izmantojot dažādus uzdevumu veidus un tipus. Uzdevumu atlasei pārbaudei ir nepieciešams noteikt kādu zināšanu, iemaņu un/vai prasmju novērtēšanai ir paredzēts konkrēts uzdevums, kā arī formulēt tā iekļaušanas pārbaudes uzdevumu bankā mērķus. Svarīgs metodiskais aspekts ir pārbaudes uzdevumu kopas formēšana atkarībā no pārbaudes veida un mērķa. Darbā tiek izdalītas četras pamatpieejas pārbaudes uzdevumu kopas konstruēšanai. Kombinēta piedāvāto metožu izmantošana pārbaudes darbu un dažāda tipa uzdevumu konstruēšanai ļauj organizēt adaptīvu zināšanu pārbaudi visos mācību procesa etapos, ņemot vērā katra apmācāmā īpašības.
Anotācija angļu valodā The paper studies the problem, which concerns knowledge control organization in computer-based learning. A variety of existing computer-based learning systems causes necessity to pay attention to a qualified knowledge control realization’s task decision. Knowledge control problem can be researched taking into account various aspects: methodical, technical and law. Methodical aspects can be as follows: planning of knowledge control; learner knowledge and skills control tasks choosing; forming of control tasks set. Control goal is to define student’s background accordance to certain tutoring information obtaining level. Knowledge quality assessment on each phase (knowledge, skills) can be realized, using different tasks types and kinds. Control tasks choosing demands defining of what knowledge and skills will be controlled with certain task as well as determining the aim of including this task into a bank. Important methodical aspect is tasks set forming according to control kind and purpose. Paper considers four main approaches to tasks set constructing. Combined described methods using for control works and tasks set of different types forming allows to organize adaptive knowledge control at all teaching process stages, taking into account each learner characteristics.
Atsauce Prokofjeva, N. Datorizētās zināšanu pārbaudes metodiskie aspekti. Lietišķās datorsistēmas. Nr.17, 2003, 103.-108.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2716