Oglekļa nanocaurulītes saturoši termoplastiski polimērkompozīti
2018
Juris Bitenieks

Aizstāvēšana
07.03.2018. 14:30, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena iela 3, 272. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Mārtiņš Kalniņš, Jānis Zicāns

Recenzenti
Jurijs Ozoliņš, Andris Šternbergs, Bruno Andersons

Promocijas darbs veltīts oglekļa nanocaurulītes (ONC) saturošu atšķirīgas dabas polimēru – polivinilacetāta (PVA), stirola-akrilāta kopolimēra (SAK), polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un polietilēntereftalāta (PET) nanokompozītu iegūšanai un to struktūras un stiprības-deformācijas, termisko, dielektrisko un reoloģisko īpašību raksturošanai. Pētījuma praktiskā nozīme ir izstrādāt polimēru/ONC nanokompozītu iegūšanas tehnoloģijas ar šķīduma metodi un pārstrādi kausējumā, iegūstot plašu termoplastisku polimēru kompozītmateriālu grupu ar paaugstinātiem stiprības-deformācijas īpašību rādītājiem, un izmainītām termiskajām un dielektriskajām īpašībām. Darba literatūras apskatā apkopota informācijas par ONC raksturīgajām īpašībām un to potenciālu polimēru matricas nanokompozītu izveidē. Apskatītas polimēru/ONC nanokompozītu iegūšanas metodes un apskatīts iegūto nanokompozītu struktūras, mehānisko, termisko, dielektrisko un reoloģisko īpašību raksturojums. Darba metodiskajā daļā raksturoti izmantotie polimērmateriāli un to modificējošās ONC pildvielas. Aprakstītas izstrādātās polimēru/ONC nanokompozītu iegūšanas tehnoloģijas. Raksturotas izmantotās pētīšanas metodes un noteiktie raksturlielumi. Darba eksperimentālajā daļā detalizēti izvērtēta iegūto polimēru/ONC nanokompozītu struktūra un pētīta saistība ar kompozītu stiprības-deformācijas īpašību rādītājiem. Modelēta stiepes elastības moduļa atkarībā no ONC izkārtojuma polimēra matricā. Pētīta ONC koncentrācijas ietekme uz polimēru mehāniskajām un termiskajām īpašībām. Konstatētas straujas nanokompozītu dielektrisko īpašību izmaiņas un aprakstīta strāvas vadāmības perkolācijas pāreja. Noskaidrota ONC ietekme uz kausējuma pārstrādes reoloģiskajiem parametriem. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, trīs nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, divi pielikumi, 124 attēli, 29 tabulas un 30 vienādojumu. Darba apjoms 179 lappuses, un tajā izmantoti 357 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Oglekļa nanocaurulītes, polimēru nanokompozīti, mehāniskās īpašības, dinamiski mehāniskā termiskā analīze, dielektriskā spektroskopija, reoloģija

Bitenieks, Juris. Oglekļa nanocaurulītes saturoši termoplastiski polimērkompozīti. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 179 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196