Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi
2018
Antons Štekleins

Aizstāvēšana
17.04.2018. 14:00, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Viskaļu 36a, 405. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Ēriks Geriņš

Recenzenti
Sigitas Tamulevičius, Kronbergs Ēriks, Viktors Mironovs

Promocijas darbs „Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi” tika izstrādāts, lai veiktu vakuummetru eksperimentālo pārbaudi ar mērķi nodrošināt stabilu un precīzu nanopārklājuma uznešanas procesu, to vizuālo stāvokli un īpašības. Lai to sasniegtu tika uzprojektēta un izgatavota jauna eksperimentāla pārbaudes vakuuma iekārta, kura ir paredzēta vakuummetru daudzfunkcionālai testēšanai un ļauj sasniegt 2 × 10−6 Torr robežspiedienu ļoti īsā laikā posmā (≈ 20 min.), veikta eksperimentālas vakuuma iekārtas atsūknēšanas matemātiska modelēšana OCTAVE programmatūrā, veikti vakuummetru eksperimentālie daudzfunkcionālie pētījumi, kuru laikā tika konstatētas spiedienu mērījumu kļūdas robežas pārsniegšana atsevišķos gadījumos, diafragmas vakuummetra testēšana un nulles iestatīšana, veikti SiO2 nanopārklājuma uznešanas procesi dažādos spiediena diapazonos un no iegūtiem rezultātiem secināts, ka spiediena izmaiņas ietekmē nanopārklājuma īpašības un vizuālo stāvokli, izstrādāts faziloģikas modelis SiO2 nanopārklājuma biezuma un caurlaidības koeficienta prognozēšanai teces gadījumā, kā arī izveidota vakuummetru pārbaudes metodoloģija, kura nodrošina ātru un efektīvu vakuummetru darbības izpēti un nepieciešamības gadījuma paredz korekcijas koeficienta ieviešanu ar mērķi nodrošīnāt tehnoloģisko procesu, pārklājuma vizuālo stāvokli un īpašības. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 6 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 2 pielikumus, 69 attēlus, 38 tabulas, kopā 106 lapaspuses. Darbā izmantots 74 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Vakuummetri, pārbaudes metodes, metodoloģija

Štekleins, Antons. Vakuummetru pārbaudes metodoloģijas pētījumi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 106 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196