Piekrastes teritoriju ekonomiskās izaugsmes instrumenti - viedā specializācija un "Blue Growth" politika
Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference: referātu tēzes 2018
Edgars Pudzis, Āris Ādlers, Sanda Lapuķe

Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par tiem ieviešanas mehānismiem, kas paredzēti Jūras un piekrastes resursu izmantošanai efektīvai RIS3 (viedā specializācija) ieviešanai un novērtēt šo mehānismu efektivitāti Latvijas piekrastes teritorijās. Pētījums tika izstrādāts pamatojoties uz informāciju, kas apkopota pēc detalizētas dokumentu analīzes (ES līmeņa plānošanas dokumenti, nacionāla līmeņa plānošanas un politikas dokumenti, Reģionālā un vietēja līmeņa plānošanas politikas dokumenti) un informāciju, kas iegūtas intervijās un fokusa grupās ar nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa ekspertiem.


Atslēgas vārdi
Viedā specializācija, Blue Growth, piekrastes attistība
Hipersaite
https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Intelektualie_sasniegumi/LU_zin_konf_tezes_GZZF_2018.pdf

Pudzis, E., Ādlers, Ā., Geipele, S. Piekrastes teritoriju ekonomiskās izaugsmes instrumenti - viedā specializācija un "Blue Growth" politika. No: Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference: referātu tēzes, Latvija, Rīga, 2.-2. februāris, 2018. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, 145.-147.lpp. ISBN 978-9934-556-36-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196