Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Masu apziņas programmēšanas metožu daudzveidība un kritiskās domāšanas attīstības perspektīves

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Masu apziņas programmēšanas metožu daudzveidība un kritiskās domāšanas attīstības perspektīves
Nosaukums angļu valodā The Variety of Methods of Mass Consciousness Programming and the Perspectives of Development of Critical Thinking
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.1. Psiholoģija
Autori Laila Girsova
Atslēgas vārdi Hibrīdkarš. Plašsaziņas līdzekļi. Masu apziņas programmēšana. Kritiskā un pozitīvā domāšana.
Anotācija Postmodernajā sabiedrībā plašsaziņas līdzekļi spēcīgi ietekmē masu apziņu, lēmumu pieņemšanu un uzvedību. Mediju dotā informācija bieži ir anonīma un grūti pārbaudāma. Līdz ar to ļoti svarīgi ir attīstīt kritiskās domāšanas prasmes, kas būtu viens no pedagogu svarīgākajiem uzdevumiem, īpaši pasniedzot sociālos priekšmetus. Turklāt masu apziņas speciāla programmēšana, izmantojot modernākās informāciju tehnoloģijas ir neatņemama hibrīdkara sastāvdaļa.
Anotācija angļu valodā n the postmodern society, media are strongly influencing mass consciousness, decision making and behavior. Media information is often anonymous and difficult to verify. Therefore, it is very important to develop critical thinking skills, which would be one of the most important tasks of educators, especially in teaching social subjects. In addition, special programming of mass consciousness using state of the art information technology is an integral part of the hybrid chip.
Atsauce Girsova, L. Masu apziņas programmēšanas metožu daudzveidība un kritiskās domāšanas attīstības perspektīves. No: 21. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra”, Latvija, Liepāja, 19.-20. maijs, 2017. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2018, 141.-146.lpp.
ID 27393