Plātņu ar dobām koksnes ribām racionālas struktūras projektēšanas pamatprincipi
2018
Ģirts Frolovs

Aizstāvēšana
07.09.2018. 14:15, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Sēžu zāle, Ķīpsalas 6A

Zinātniskais vadītājs
Jānis Šliseris, Kārlis Rocēns

Recenzenti
Ainārs Paeglītis, Ieva Paegle, Andrejs Pupurs

Promocijas darbā aplūkotas jauna veida plātnes, kas sastāv no apšuvumiem un šūnu tipa dobā ribojuma, kas izgatavots no saplākšņa vai kāda cita kompozītmateriāla šūnu tipa dobām ribām. Šādām plātnēm ir samazināts materiāla patēriņš un paaugstināta īpatnējā lieces nestspēja (nestspēja uz masas vienību) un citas uzlabotas īpašības, salīdzinot ar citiem tradicionāli lietotiem materiāliem. Salīdzinot ar saplāksni, šo plātņu īpatnējo lieces nestspēju iespējams paaugstināt līdz 60 %. Promocijas darbā ir piecas nodaļas. 1. nodaļā veikts literatūras apskats, kurā aplūkotas sendvičtipa plātnes, kas darbojas liecē, to klasifikācija, esošās aprēķinu un optimizācijas metodikas, kā arī izgatavošanas tehnoloģijas. 2. nodaļā izstrādāta aprēķinu metodika plātņu ar šūnu tipa dobām ribām lieces nestspējas noteikšanai, izvērtējot izmantoto materiālu stiprības un deformējamības raksturlielumus, t. sk. arī līmes šuves īpašības starp ribojumu un apšuvumiem, kā arī veiktas eksperimentālās pārbaudes liecē aprēķinu metodikas validācijai. 3. nodaļā izstrādāta īpatnējās lieces nestspējas un racionālas struktūras parametru noteikšanas metodika šādām plātnēm definētai nestspējai, kas balstīta uz eksperimentu plānošanas pieeju, ietverot 2. nodaļā izstrādāto aprēķinu metodiku. 4. nodaļā izstrādāti pamatprincipi plātņu ar šūnu tipa dobām ribām izgatavošanai. Nodaļas pirmajā daļā aprakstīts paņēmiens šūnu tipa dobā ribojuma izgatavošanai no saplākšņa loksnēm un distancējošām līstēm, savukārt nodaļas otrajā daļā noteikts optimāls līmēšanas spiediens rezultātu izkliedes samazināšanai. 5. nodaļā izstrādātas rekomendācijas plātņu racionālas struktūras ģeometrisko parametru projektēšanai vadlīniju veidā un dots priekšrocību novērtējums (masas samazinājums, lai nodrošinātu nestspējas vai siltumtehniskās prasības) attiecībā pret saplāksni vai krusteniski līmēto koksni. Promocijas darbā ir 76 attēli, 16 tabulu un 165 literatūras atsauces. Darba kopējais apjoms – 103 lappuses un viens pielikums.


Atslēgas vārdi
Ribotas plātnes, saplāksnis, līmēti savienojumi, CZM, konstrukcijas, ANSYS

Frolovs, Ģirts. Plātņu ar dobām koksnes ribām racionālas struktūras projektēšanas pamatprincipi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 103 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196