Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Микроструктура и свойства композиционной муллит‒ZrO2(Y2O3)‒Si3N4-керамики

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Микроструктура и свойства композиционной муллит‒ZrO2(Y2O3)‒Si3N4-керамики, спеченной различными методами
Nosaukums angļu valodā Microstructure and Properties of the Mullite‒ZrO2(Y2O3)‒Si3N4-Сomposite Ceramics Sintered in Different Ways
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Līga Grase
Ilmārs Zālīte
Nataļja Žilinska
Ya Rodriges
Atslēgas vārdi муллит‒ZrO2(Y2O3)‒Si3N4-керамика, нанопорошок Si3N4, плазменно-искровое спекание (SPS), микроволновая печь (MW), печь с использованием солнечной энергии (SF)
Anotācija Цель настоящих исследований ― изучение уплотнения, фазового состава, микроструктуры и некото- рых свойств муллит‒ZrO2-керамики с добавкой Si3N4, спеченной различными методами: традиционным, плазменно-искровым, в микроволновой и солнечной печах. Проведено сравнение прочностных свойств (предел прочности при сжатии и модуль упругости) керамических образцов, спеченных традиционным способом и плазменно-искровым. Указаны некоторые причины образования дефектов в образцах после спекания в микроволновой печи и солнечной.
Anotācija angļu valodā The purpose of these studies is to study compaction, phase composition, microstructure, and some properties of mullite ‒ ZrO2-ceramics with the addition of Si3N4, sintered by various methods
Atsauce Sedmale, G., Grase, L., Zālīte, I., Žilinska, N., Rodriges, Y. Микроструктура и свойства композиционной муллит‒ZrO2(Y2O3)‒Si3N4-керамики, спеченной различными методами. Новые огнеупоры, 2018, N 7, 49.-53.lpp. ISSN 1683-4518.
ID 27925