Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Impact of Electric Vehicles and Charging Stations on the Development of the Latvian Energy System and Environmental Quality

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: 22.11.2018 14:00, Promocijas darbs inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai tiek publiski aizstāvēts 2018. gada 22. novembrī plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1, 306. auditorijā.
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Impact of Electric Vehicles and Charging Stations on the Development of the Latvian Energy System and Environmental Quality
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Larisa Gračkova
Atslēgas vārdi Electric vehicles; distribution network; greenhouse gases emissions; energy balance
Anotācija Latvijas valdības politikas galvenais uzdevums ir radīt apstākļus ilgtspējīgai enerģētikas sektora, degvielas un elektroenerģijas tirgus attīstībai un samazināt fosilās enerģijas patēriņu, lai uzlabotu vides stāvokli. Eiropas Savienības Klimata un enerģētikas politika ir orientieris, kā sasniegt progresu un minētos mērķus, lai Latvijā pakāpeniski samazinātu enerģijas patēriņu un siltumnīcu efekta gāzu emisijas līdz 2030. gadam. Lai sasniegtus šos mērķus ir pieņemts Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014. - 2020. gadam, kas saistīts ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam un Nacionālo reformu stratēģiju “ES 2020”. īstenošanu, kuras mērķis ir uzlabot daudzdzīvokļu, sabiedrisko un rūpniecības ēku energoefektivitāti un pašvaldību sabiedrisko ēku infrastruktūru, siltumenerģiju un elektroenerģiju, kā arī alternatīvā kurināmā izmantošanu transporta nozarē. Šajā sakarā īpaša uzmanība jāpievērš ilgtspējīgai attīstībai transporta sektorā, īpaši autotransporta, kas ik gadu parāda lielāko pieaugumu enerģijas patēriņā un siltumnīcefekta gāzu emisijā. Promocijas darba ietvaros autore ir analizējusi esošos matemātiskos modeļus, rīkus un metodes sadales tīkla plānošanas darbībai un vadībai ar elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras attīstību un secina, ka, neskatoties uz lielāku uzmanību lādēšanas infrastruktūras attīstībai, teorētiskie un praktiskie jautājumi Latvijā joprojām nav atrisināti Promocijas darbā piedāvāts algoritms dzīvojamo rajonu lokālo sadales tīklu izpētei un novērtējumam un optimālā risinājuma iegūšanai elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidošanai aktīvos sadales tīklos. Algoritms ļauj modelēt, noteikt mērķus un ierobežojumus, analizēt un pieņemt lēmumus. Piedāvātais algoritms ietver lielu skaitu reālo datu analīzi un balstās uz matemātiskām metodēm. Pētījuma pilnīgumam un precizitātei algoritms tiek parādīts kopā ar testa gadījumu. Turklāt, pamatojoties uz autotransporta flotes attīstību, tika piedāvāts scenārijs ilgtspējīgai energoresursu optimālai sadalei Latvijā līdz 2030. gadam un iespējamai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Scenārija analīze, ļauj secināt, ka mērķi, kas noteikts 2030. gadam, var sasniegt, izmantojot akumulatoru elektromobiļus un hibrīds elektromobiļus, neskatoties uz sagaidāmo transportlīdzekļu parka pieaugumu. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā; to ilustrē 56 attēli un 22 tabulas. Bibliogrāfija satur 132 atsauces avotus. Promocijas darba apjoms ir 138 lapas.
Atsauce Gračkova, Larisa. Impact of Electric Vehicles and Charging Stations on the Development of the Latvian Energy System and Environmental Quality. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 138 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27946