Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā
Nosaukums angļu valodā The Development of Academic Dress in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Anna Kalnāja
Atslēgas vārdi Akadēmiskais tērps, studentu svētku tērps
Anotācija Apskatīti un raksturoti akadēmiskie tērpi Latvijā kopš pirmās Latvijas augstskolas dibināšanas cariskās Krievijas laikos un līdz pat mūsdienām. Dots īss ieskats Rīgas Tehniskās universitātes vadības, personāla un studentu akadēmisko tērpu projektā, kas izstrādāts Ħemot vērā pasaules un Latvijas augstskolu akadēmisko tērpu tradīcijas. Parādīti uzvalki kādos Rīgas Politehniskā Institūta studenti ăērbās līdz Pirmajam pasaules karam. Uzrādīti pirmās studentu galvassegas ieviešanas apstākĜi un gaita. Aplūkojama šīs galvassegas skice. Darīts zināms pirmā profesoru talāra ieviešanas iemesls, raksturot ieviešanas gaita, raksturots talāra vizuālais izskats, uzskaitīti nēsāšanas noteikumi un norādīta izgatavošanas vieta. Hronoloăiskā secībā īsi aprakstīta pārējo Latvijas augstskolu akadēmisko tērpu tapšana un vizuālais izskats. Apskatīti visi Rīgas Tehniskajā universitātē pašreiz esošie un akceptētie tērpi.
Anotācija angļu valodā The present paper analyses and describes the academic dress in Latvia over a period of time starting with the foundation of the first University in Riga at the time when Latvia was part of tsarist Russia to the present time. There is also a short insight into the design of the academic dress for the administration, academic staff and students of Riga Technical University. It has been designed taking into consideration the traditions of academic dress in Latvia, as well as the world Universities. The paper presents suits worn by the students of Riga Polytechnical Institute before the First World War. It also looks into the history and the process of introducing student headwear. An illustration of such headwear design is displayed. The paper also discusses the reason why first academic gowns for professors were introduced, describes the process of introducing them and their design, as well as introduces the dress code and wearing rules and identifies the manufacturer. The paper gives a brief chronological insight into the history and design of academic dress of other Latvia universities and institutions of higher education. It also looks at all present-day existing garments accepted at Riga Technical University.
Atsauce Kalnāja, A. Akadēmisko tērpu attīstība Latvijā. Materials Science. Textile and Clothing Technology / Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 7.-13.lpp. ISSN 1691-3132. e-ISSN 2255-8888.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2808