Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augsti poraina oksīdu keramika

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augsti poraina oksīdu keramika
Nosaukums angļu valodā Highly Porous Oxide Ceramics
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Visvaldis Švinka
Ruta Švinka
Atslēgas vārdi aluminium oxide, zirconium oxide, titanium oxide, kaolin, talcum, cordierite, nanopowders, thermal insulation, thermal shock resistance
Anotācija Silikātu materiālu institūtā kopš 2004. g. tiek veikti pētījumi par augsttemperatūras augsti porainu oksīdu keramiku, kas iegūta ar koncentrētas oksīdu pulveru suspensijas liešanas paņēmienu. Poru veidošanās notiek ķīmiskas reakcijas ceļā starp metāliska alumīnija pulveri un ūdeni bāziskā vidē, kur suspensijas pH ir 9,5–10,8. Tādā veidā netiek emitēts CO2, kas parasti notiek, iegūstot keramikas materiālus ar paaugstinātu porainību. Laikā kopš 2007. g. sintezēti materiāli un veikti pētījumi vairākās augsttemperatūras oksīdu sistēmās: cirkonija oksīdu saturošā (promocijas darbs, G. Buļa, Cirkonija oksīdu saturoša augsttemperatūras putu keramika, 2008. g.), korundamullīta sistēmā (promocijas darbs, L. Mahņicka-Goremikina, Sintēzes apstākļu un leģējošu piedevu ietekme uz porainas augsttemperatūras oksīdu keramikas īpašībām un struktūru, 2015. g.), alumīnija oksīda sistēmā ar dažādām piedevām (promocijas darbs, I. Zaķe-Tiļuga. Mullītu veidojošu piedevu ietekme uz porainas alumīnija oksīda keramikas īpašībām, 2015. g.; nepabeigts promocijas darbs A. Butlers, Karstumizturīga filtrējoša keramika; maģistra darbs, J. Bobrovika, Augsti poraina siltumizolējoša kordierīta keramika). Pētītie materiāli paradzēti, lai izmantotu tos kā siltumizolējošus materiālus dažādām augsttemperatūras siltuma ierīcēm un arī karstumizturīgiem filtriem.
Anotācija angļu valodā Investigations of highly porous high temperature ceramic produced by slip casting from concentrated suspensions of raw materials were carried out in the Institute of Silicate Materials since 2004. Pores form due to chemical reaction of metallic aluminium powder with water in basic medium with pH 9.5–10.8. Using this method emission of carbon oxide that usually accompanies fabrication of porous ceramics is avoided. The following investigations in high temperature oxide systems have been carried out since 2007: zirconia containing materials – promotion work by Gerda Bula “Zircon oxide containing high temperature foam ceramic”, 2008; corundum–mullite materials – promotion work by Ludmila Mahnicka- Goremikina “Influence of synthesis conditions and additives on the structure and properties of porous high temperature ceramics”, 2015;alumina materials with various additives – promotion work by Ieva Zake-Tiluga “The effect of mullite-forming additives on the properties of porous alumina ceramics”, 2015; titania containing corundum–mullite materials; cordierite ceramic materials. The goals of these investigations were to obtain of high temperature insulating materials and ceramic filters for filtration of hot and aggressive liquids. Properties of ceramics, such as dependence of thermal conductivity on the temperature and thermal shock durability, were determined.
DOI: 10.7250/msac-2018-0004
Atsauce Švinka, V., Švinka, R. Augsti poraina oksīdu keramika. Materials Sciences and Applied Chemistry / Materiālzinātne un lietišķā ķīmija , 2018, Vol.35 No. 1, 86.-111.lpp. e-ISSN 2255-8713. Pieejams: doi:10.7250/msac-2018-0004
ID 28083