Daudzdzīvokļu ēku karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes novērtējums
2018
Dzintars Grasmanis

Aizstāvēšana
13.12.2018. 14:00, Āzenes iela 6, Rīga

Zinātniskais vadītājs
Aldis Greķis

Recenzenti
Kristina Ļebedeva, Gaidis Klāvs, Staņislavs Gendelis

Dzīvojamais sektors Latvijā patērē 70 % no visa centralizētajās siltumapgādes sistēmās saražotā siltuma. Centralizētai siltumapgādei pieslēgtām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Rīgā siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sistēmā veido 27 % no kopējā siltumenerģijas patēriņa šajās ēkās. Saskaņā ar Eiropas Komisijas mandātu M480 ir izstrādāts un Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN) pieņemti Eiropas standarti Ēku energoefektivitātes novērtēšanai. Eiropas standarti paredz, ka standartu piemērošana katrai ES dalībvalstij jāveic nacionālā līmenī, ņemot vērā nacionālos klimatiskos apstākļus noteikumus. Latvijas standarta statusā adaptētie Eiropas standarti nav papildināti ar nacionāliem pielikumiem, kas būtu nepieciešami pilnvērtīgai standartu lietošanai nacionālā līmenī. Promocijas darbs izstrādāts ar mērķi ir novērtēt Eiropas standartu piemērotību Latvijas apstākļiem un atrast optimālākos risinājumus (paņēmienus un standartvērtības) ēkas sadzīves karstā ūdens sistēmas energoefektivitātes rādītāju aprēķināšanai ēkas energosertificēšanai. Precīza ēkas enerģijas bilances sastādīšana ir pamats pareizai energoefektivitātes vērtējuma iegūšanai. Promocijas darbā veikts siltumenerģijas patēriņa novērtējums sadzīves karstā ūdens apgādes sistēmās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, tostarp sadalījums patēriņam, zudumi un atgūstami zudumi cirkulācijas sistēmā. Darbā pārbaudītas Eiropas standartos noteiktās aprēķina metodes sadzīves karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes novērtēšanai un piedāvāta Latvijas apstākļiem piemērota aprēķina metode. Pētījuma dati sniedz vērtējumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sadzīves karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes rādītājiem, faktisko karstā ūdens patēriņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, dažādu faktoru ietekmi uz patēriņa un energoefektivitātes rādītājiem. Pētījumā dati izmantojami Latvijas apstākļiem piemērotas sadzīves karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes rādītāju aprēķināšanas metodes izveidei un atbilstošu Ēku energoefektivitātes standartu adaptācijai nacionālā līmenī. Pētījumā iegūtie rezultāti ļauj novērtēt iespējamo sadzīves karstā ūdens sistēmas uzlabošanas pasākumu enerģētisko un ekonomisko lietderību.


Atslēgas vārdi
karstā ūdens sistēma, energoefektivitāte, enerģijas patēriņš, Eiropas standarti, daudzdzīvokļu ēkas

Grasmanis, Dzintars. Daudzdzīvokļu ēku karstā ūdens sistēmu energoefektivitātes novērtējums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 102 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196