Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija
2019
Zane Zelča

Aizstāvēšana
26.04.2019. 09:00, Rīga, Ķīpsalas iela 6, 117.telpa

Zinātniskais vadītājs
Silvija Kukle, Jānis Kajaks

Recenzenti
Uldis Spulle, Rimvydas Milasius, Remo Merijs-Meri

Darba literatūras apskatā apkopota informācija par augu valsts šķiedru un polimēru kompozītiem, kompozītu matricām, armējošajām komponentēm, to īpašībām un pielietojumu. Pastiprināta uzmanība pievērsta kaņepju šķiedrām armētu kompozītu īpašībām, iegūšanas metodēm, armējošo komponenšu modificēšanas iespējām un parametru pielāgošanai. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto tehnoloģiju un testēšanas metožu kopums - kompozītu iegūšanas tehnoloģijas, aprīkojums, izgatavošanas procesu norise un režīmi, lietotās pētīšanas metodes un iegūstamie parametri, to apstrāde. Darba eksperimentālajā daļā aprakstītas kaņepju izcelsmes kompozītu armējošās komponentes, mehānisko un ķīmisko modifikāciju ietekme uz īpašībām un izmēriem, pārklājumu kvalitāte un piemērotākās solu kombinācijas. Analizētas iegūto kompozītu mehāniskās, fizikālās un ekspluatācijas īpašības, noteikti optimālie darba parametri, armējošo komponenšu un piedevu procentuālais saturs, laika režīmi. Pētījumu rezultātā iegūti kompozīti ar augstu armējošo komponenšu saturu, kas saglabā tecētspēju, uzlabotām mehāniskajām īpašībām un zemu ūdens absorbciju. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu un 3 galvenās nodaļas: literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentu rezultātus un to izvērtējumu, kā arī secinājumus. Darba apjoms satur 121 attēlus un ilustrācijas, 29 tabulas, 23 formulas, kopā 163 lappuses. Literatūras sarakstā izmantoti 189 informācijas avoti.


Atslēgas vārdi
kaņepju bāzes kompozīti

Zelča, Zane. Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 163 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196