Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 26.04.2019 09:00, Rīga, Ķīpsalas iela 6, 117.telpa
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija
Nosaukums angļu valodā Extension of Assortment of Hemp-Based Composite and Technology Optimization
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Zane Zelča
Atslēgas vārdi kaņepju bāzes kompozīti
Anotācija Darba literatūras apskatā apkopota informācija par augu valsts šķiedru un polimēru kompozītiem, kompozītu matricām, armējošajām komponentēm, to īpašībām un pielietojumu. Pastiprināta uzmanība pievērsta kaņepju šķiedrām armētu kompozītu īpašībām, iegūšanas metodēm, armējošo komponenšu modificēšanas iespējām un parametru pielāgošanai. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto tehnoloģiju un testēšanas metožu kopums - kompozītu iegūšanas tehnoloģijas, aprīkojums, izgatavošanas procesu norise un režīmi, lietotās pētīšanas metodes un iegūstamie parametri, to apstrāde. Darba eksperimentālajā daļā aprakstītas kaņepju izcelsmes kompozītu armējošās komponentes, mehānisko un ķīmisko modifikāciju ietekme uz īpašībām un izmēriem, pārklājumu kvalitāte un piemērotākās solu kombinācijas. Analizētas iegūto kompozītu mehāniskās, fizikālās un ekspluatācijas īpašības, noteikti optimālie darba parametri, armējošo komponenšu un piedevu procentuālais saturs, laika režīmi. Pētījumu rezultātā iegūti kompozīti ar augstu armējošo komponenšu saturu, kas saglabā tecētspēju, uzlabotām mehāniskajām īpašībām un zemu ūdens absorbciju. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu un 3 galvenās nodaļas: literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentu rezultātus un to izvērtējumu, kā arī secinājumus. Darba apjoms satur 121 attēlus un ilustrācijas, 29 tabulas, 23 formulas, kopā 163 lappuses. Literatūras sarakstā izmantoti 189 informācijas avoti.
Anotācija angļu valodā Literature review summarizes the information about plant fiber and polymer composites, composite matrices, reinforcing components, their properties and applications. Increased attention has been paid to the properties of hemp fiber reinforced composites, methods of obtaining, modification of reinforcing components and adjustment of parameters. The methodological part includes the used methods in research process - technologies and testing methods, equipment, production processes and regimes, applied research methods and determinable parameters. The experimental part of the work describes the reinforcing components of the hempbased composites, the effect of mechanical and chemical modifications on the properties and sizes, the quality of coatings and the most appropriate combination of sols. The mechanical, physical and operational properties of the composites obtained, the optimal working parameters, the percentage of reinforcing components and additives, time modes have been analyzed. The results of the research have resulted in composites with a high content of reinforcing components, which maintains the ability to flow in a viscous state, improved mechanical properties and low water absorption. The doctoral thesis is written in Latvian; consist of an introduction and 3 main chapters: review of the literature, methodological part, experimental part and conclusions. The amount of work contains 121 figures, 29 tables, 23 equations, together 163 pages; 189 references used in the work.
Atsauce Zelča, Zane. Kaņepju bāzes kompozītu sortimenta paplašināšana un tehnoloģiju optimizācija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 163 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29075