Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Komercīpašumi nekustamā īpašuma tirgū Baltijas valstīs

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Komercīpašumi nekustamā īpašuma tirgū Baltijas valstīs
Nosaukums angļu valodā -
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Valērijs Komisarovs
Raja Kočanova
Linda Kauškale
Ņikita Kočanovs
Atslēgas vārdi komercīpašumi, Baltija
Anotācija Kolektīvā zinātniskā monogrāfija “Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija” ietver oriģinālu viedokli par tādiem tematiem kā nekustamā īpašuma tirgus, mājokļi, pilsētekonomika un plānošana, vērtēšana, ilgtspēja, kreativitāte, dzīvojamo māju un sociālo mājokļu pārvaldīšana, ciemu plānošana, darījumi ar nekustamo īpašumu, reģionu struktūrizmaiņas un izaugsme, energoefektivitāte, kvaziģeoīda reģionālā modeļa izmantošana, nodarbinātība un augstākās izglītības nozīme darba tirgū nacionālā līmenī, kas paplašina izpratni par tematu zinātnisko un praktisko vērtību. Kolektīvās zinātniskās monogrāfijas saturā ietilpst trīs nodaļas, kas veltītas mājokļu tirgus dimensiju un komercīpašumu, nekustamā īpašuma attīstības plānošanas un tiesisko aspektu, kā arī mājokļu tirgus problēmu un nekustamā īpašuma darbības jomas speciālistu profesionālās kompetences zinātniskai izpētei. Monogrāfijā iekļauti pēdējo desmit gadu laikā veiktās pētniecības rezultāti, iepazīstinot lasītāju ar pētījumu starpdisciplināro raksturu. Monogrāfijas autoru zinātniski praktiskās atziņas, kā arī pētījumu rezultāti ir izmantojami tautsaimniecības nozaru zinātniskās izpētes darbos, jauno zinātnieku un studentu pētījumos un ir paredzēti jomas profesionāļu vajadzībām visos ietekmes līmeņos.
Anotācija angļu valodā The collective scientific monograph “Real Estate and Economic Development: Synergy of Science and Practice” presents original views on topics such as real estate market, housing, urban economy and planning, valuation, sustainability, creativity, residential building and social housing management, village planning, real estate transactions, regional structural change and growth, energy efficiency, the use of a quasi-geoid regional model, employment and the role of higher education in the labour market at the national level, which raise awareness of the scientific and practical value of the topics. The collective scientific monograph consists of three chapters devoted to the research of the housing market dimension and commercial property, planning and legal aspects of real estate development, as well as housing market problems and professional competence of real estate professionals. The monograph presents the results of the research conducted over the past ten years, demonstrating the interdisciplinary nature of research to the reader. The scientific and practical findings of the authors of the monograph, as well as the results of the research can be used in scientific research of economic sectors, in the research of young scientists and students, and are intended to meet the needs of professionals at all levels of influence.
DOI: 10.7250/9789934222313.02
Atsauce Komisarovs, V., Kočanova, R., Kauškale, L., Kočanovs, Ņ. Komercīpašumi nekustamā īpašuma tirgū Baltijas valstīs. No: Nekustamais īpašums un ekonomikas attīstība: zinātnes un prakses sinerģija. S.Geipele, R.Kočanova red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 31.-63.lpp. ISBN 978-9934-22-230-6. e-ISBN 978-9934-22-231-3. Pieejams: doi:10.7250/9789934222313.02
ID 29164