Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Arhitektūras konkursi Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: 27.06.2019 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, Āzenes ielā 18, 435. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Arhitektūras konkursi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Architectural Competitions in Latvia
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Linda Leitāne
Atslēgas vārdi arhitektūras konkursi, arhitektūra
Anotācija Sacensība kā savu spēju, talanta un meistarības samērošana, cenšoties pārspēt citus un sasniegt labāku rezultātu, pastāv visās nozarēs. Arhitektūrā viena no šādas sacensības formām ir konkursu prakse. Arhitektūras konkursu loma kā demokrātisks projektēšanas instruments ieņem arvien nozīmīgāku vietu arhitekta ikdienas profesionālajā praksē. Latvijas valsts sarežģītā vēsture ar dažādiem politisko režīmu un ekonomiskās attīstības periodiem ir iespaidojusi konkursu rīkošanas komplekso procedūru. Latvijas arhitektūras vēstures kontekstā konkursi ir arhitektūras teorētiskās domas un kopējā intelektuālā mantojuma sastāvdaļa, kas ir būtisks sociālo un ekonomisko procesu indikators un politisks instruments. Radīta apjomīga datu bāze par arhitektūras konkursu praksi Latvijā no 19. gadsimta vidus līdz 21. gadsimta otrajam gadu desmitam hronoloģiskā un tipoloģiskā skatījumā, kurā apkopti konkursu veidi, konkursu praksē iesaistītās personas un iegūtie rezultāti, kā arī pēc konkursu projektiem īstenotie objekti. Kopējais izpētīto konkursu projektu skaits ir vairāk nekā 1080. Noteikti ar konkursu praksi saistītie riski, kas attaisno vai kavē konkursu projektu īstenošanu. Noteiktas tās konsekvences, kas saistītas ar: 1) Latvijas arhitektūras konkursos noteikto mērķu sasniegšanu, nolikuma un programmatiskā uzdevumu sagatavošanu un saturu; 2) darbu vērtēšanas kritērijiem un vērtētāju pieņemtajiem lēmumiem, 3) vērtētāju profesionalitāti; 4) prasībām dalībnieku kvalifikācijai, t.sk. kompetenta sadarbības partnera izvēlei; 5) diskvalifikāciju iemesliem; 6) dalībnieku anonimitātes un autortiesību regulējumu un tā ievērošanu; 7) darbu iesniegšanas termiņiem; 8) konkursu izmaksām, t.sk. godalgu lielumu, dalībnieku darba pašizmaksu un pasūtītāja fiskālo stāvokli un spēju piesaistīt finansējumu; 9) konkursu publicitāti un dialogu ar plašu sabiedrību un 10) konkursu rezonansi. Noteiktas arhitektūras konkursu reglamentācijas prakses attīstības likumsakarības un skaidroti konkursu praksē izmantotie termini. Latvijas arhitektūras konkursu prakses zinātniskā izpēte piedāvā jaunu faktoloģisko materiālu un teorētiskās atziņas. Darbs var kļūt par bāzi vispārizglītojošo izziņas materiālu veidošanas vajadzībām jomas profesionāļiem un jebkuram interesentam, kurš iesaistās vispārējā arhitektūras veicināšanas procesā. Darba rezultāti jau izmantoti plašai sabiedrībai pieejamās publikācijās. Strādājot Latvijas Arhitektu savienībā, autore tieši veicinājusi un attīstījusi promocijas darbā minētās arhitektūras konkursu prakses nostādnes.
Anotācija angļu valodā Competition, as a comparison of skills, talents and mastery by striving to surpass others and achieve better results, exists in all fields. In architecture, one of the forms of such contest is the practice of competitions. The role of architecture competitions as a democratic tool of design gains increasing significance in the everyday practice of professional architects. The complicated history of the Republic of Latvia with its various periods of political regimes and economic development has influenced the complex procedure of the organising of competitions. In the context of Latvian architecture history, competitions are a part of the theory of architecture and the common intellectual heritage, which is an important indicator of social and economic processes, as well as a policy instrument. A sizeable database on architecture competition practice in Latvia from the middle of the 19thcentury to the second decade of the 21stcentury has been created with a chronological and typological view, compiling competition types, stakeholders and results, as well as objects constructed based on competition projects. Over 1080 competition projects have been researched in total. Competition practice-related risks that justify or delay the realisation of competition projects have been identified. Consequences have been identified that are related to: 1) the achievement of defined goals, preparation of the brief and program and their contents in Latvian architecture competitions; 2) evaluation criteria for the proposals and the decisions of evaluators; 3) professionalism of evaluators; 4) requirements for the participants, incl. the selection of a competent cooperation partner; 5) reasons for disqualification; 6) regulation of anonymity and copyrights of participants and observation of this regulation; 7) submission deadlines of the proposals; 8) costs of competitions, incl. the amount of prizes, the cost price for the participants, the fiscal situation of clients and their ability to attract funding; 9) publicity of competitions and the dialogue with the general public; 10) the impact of competitions. Regularities in the development of architecture competition regulation practice have been determined, and terms used in competition practice have been explained. The scientific research of Latvian architecture competition practice offers new factual material and theoretical insights. The research can serve as the basis for the creation of general education materials for field professionals and any interested persons involved in the general process of architecture promotion. The results of the work have already been used in publications available to the broader society. Through their work at the Latvian Association of Architects, the author has directly promoted and developed the guidelines for architecture competition practice outlined in the PhD thesis.
Atsauce Leitāne, Linda. Arhitektūras konkursi Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 220 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29285