Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšanai
2019
Jānis Dāboliņš

Aizstāvēšana
16.09.2019. 14:30, Sētas iela 1-202

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grundspeņķis

Recenzenti
Jānis Osis, Valentina Dagienė, Gatis Vitols

Promocijas darbā aprakstīta pieeja, kas ļauj sekot apmācāmā darbībām (un analizēt tās) datorizētās projektēšanas sistēmu (CAD) lietojuma laikā, dots ieskats datorizētās projektēšanas problemātikā, pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, aprakstīti teorētiskie un praktiskie rezultāti, raksturota darba aprobācija. Darbā aprakstītas un analizētas datorizētās projektēšanas apmācības un tās aspekti. Tajā aprakstīts tradicionāls un ar tehnoloģijām atbalstīts mācību process ar mērķi analizēt datorizētās projektēšanas apmācību un zināšanu vērtēšanas nodrošinājumu, identificēt problēmas apmācības procesā darbam ar CAD sistēmu, secināts, ka ar tehnoloģijām atbalstīts mācību process veicinātu šo problēmu risinājumu. Promocijas darbā apskatītas intelektuālas mācību sistēmas, to uzbūve un realizācija, apskatīti intelektuālu mācību sistēmu moduļi ar mērķi izprast intelektuālu mācību sistēmu lietojumu apmācībā. Šāda analīze ļauj izvirzīt prasības intelektuālai mācību sistēmai datorizētās projektēšanas sistēmu apmācībai. Kā galvenā problēma apmācības procesā darbam ar CAD sistēmu un apmācāmo rezultātu novērtēšanā identificējams informācijas trūkums par apmācāmā darbībām uzdevumu izpildes laikā. Tā kā pasniedzējs izsniedz uzdevumu, bet students to izpilda un iesniedz rezultātu tad pasniedzējs iegūst informāciju tikai par apmācāmā darba rezultātiem, bet ne procesu. Pasniedzējam ir grūti (pat neiespējami) analizēt veiktā darba efektivitāti – lietoto rīku/funkciju atbilstību darba uzdevumam, procesa secīgumu un lietderīgumu. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, darba ietvaros ir piedāvāta datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšana. Dots šīs pieejas īstenojums intelektuālā mācību sistēmā, aprakstot to, specificējot sistēmas prasības, arhitektūru, moduļus, datubāzi un realizācijas pieeju. Izveidotā sistēma ļauj risināt projektēšanas sistēmu lietojuma novērtējuma problēmas: eksperts tiek informēts par apmācāmā darbībām uzdevumu izpildes laikā, t.i. par uzdevuma izpildes procesu. Promocijas darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma nodaļā. Promocijas darbs sastāv no 4 pamatnodaļām, ievada, rezultātiem un secinājumiem, tajā iekļauta skaidrojumu un saīsinājumu vārdnīca, kā arī attēlu un tabulu saraksts. Darba apjoms ir 142 lappuses pamatsadaļās, 152 lappuses kopā ar pielikumiem, darbā ir 54 attēli, 6 tabulas, 4 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 130 vienumus.


Atslēgas vārdi
intelektuāla mācību sistēma, datorizētās projektēšanas sistēmas, mācību process

Dāboliņš, Jānis. Intelektuāla mācību sistēma datorizētās projektēšanas sistēmu lietojuma novērtēšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 152 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196