Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā
2019
Otto Krickis

Aizstāvēšana
18.10.2019. 12:00, RTU konferenču zāle Āzenes ielā 6, 11 stāvā

Zinātniskais vadītājs
Namejs Zeltiņš, Sigurds Jaundālders

Recenzenti
Egīls Dzelzītis, Gaidis Klāvs, Normunds Talcis

Promocijas darbs “Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā” ir veltīts gāzveida kurināmā degšanas procesa un dūmgāžu emisiju kontrolei intensīva elektrostatiskā lauka ietekmē, kā arī liesmas termoakustiskā efekta izpētei. Promocijas darba aktualitāti nosaka nepieciešamība izstrādāt tehniskās metodes, kas ļautu mazināt gan sadedzināšanas iekārtu uzturēšanas izmaksas, gan siltumnīcefekta gāzu emisijas atmosfērā un paaugstināt enerģijas izmantošanas tehnoloģiju efektivitāti. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju priekšsamaisīta gāzveida kurināmā degšanas un kaitīgo emisiju veidošanās kontrolei intensīvā elektrostatiskā laukā. Tas paredz tehnisko paņēmienu un metožu kopas izstrādi, lietojot elektrostatisko lauku gāzveida kurināmā liesmas formas un CO, NOx, un CO2 emisiju ietekmei un dūmgāžu temperatūras kontrolei, kas ļautu nodrošināt labāku kurināmā sadegšanu un primāro energoresursu ietaupījumu. Promocijas darbu veido ievads, teorētiski analītiskā daļa un metodoloģija jeb pētījumā lietoto iekārtu un to tehnisko īpašību, kā arī eksperimenta plānošanas un datu apstrādes metožu apraksts. Pirmajā nodaļā (kurināmā degšanas teorētiski analītiskais novērtējums ārējo lauku apstākļos) aprakstīts elektrostatiskā, magnētiskā un elektromagnētiskā lauka izmantošanas efekts uz kurināmā degšanu, aptverot detalizētu jonizācijas procesu un jonu plūsmas teoriju. Otrajā nodaļā (gāzveida kurināmā degšanas pētījumu metodoloģija elektrostatiskā lauka apstākļos) ir sniegti izmantoto iekārtu galveno komponenšu rādītāji, to projektēšanas, izstrādes un regulēšanas procesa apraksts. Sniegts izvērsums par pētījuma metodoloģiju un eksperimenta plānošanu, lietotajām metodēm, eksperimenta procesa laikā iegūto datu apkopošanas kārtību un datu apstrādes algoritmiem, kā arī lietotajām datu apstrādes programmām. Trešajā nodaļā (gāzveida kurināmā degšanas pētījuma rezultāti elektrostatiskā lauka apstākļos) analizēta intensīva elektrostatiskā lauka ietekme uz dūmgāžu sastāvelementu koncentrāciju, liesmas formas un dūmgāžu temperatūras izmaiņu, kā arī analītiski novērtēta elektrostatiskā lauka ietekme uz liesmas termoakustisko efektu, vienfaktora un daudzfaktoru pētījumā izmantojot gan līdzstrāvu, gan pulsējošo strāvas avotu. Nodaļā apkopoti grafiskie rezultāti un konstatēto korelāciju empīriskie regresijas vienādojumi. Ceturtajā nodaļā (intensīva elektrostatiskā lauka izmantošanas tehniski ekonomiskais novērtējums) analizēts pētījumu rezultātu tehniski ekonomiskais novērtējums. Promocijas darbā izstrādātās degšanas procesu ietekmes metodes ļauj samazināt uzturēšanas remontu izmaksas Latvijā uzstādītajām lieljaudas sadedzināšanas iekārtām. Ieskaitot tehnoloģijas integrācijas izmaksas, ekonomija varētu sasniegt līdz pat 550 000 eiro 15 gados , papildus nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos un primāro energoresursu ietaupījumu.


Atslēgas vārdi
Degšanas procesi, elektrostatiskais lauks, jonu vējš, gāzveida kurināmā degšanas pētījumi, kaitīgo emisiju samazināšanas metodes

Krickis, Otto. Gāzveida kurināmā degšanas kontroles metodoloģija intensīvajā elektrostatiskajā laukā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 111 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196