Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vērtību sistēma arhitektūras praksē

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 30.10.2019 11:00, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 433.auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vērtību sistēma arhitektūras praksē
Nosaukums angļu valodā Value System in the Architectural Practice
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilze Miķelsone
Atslēgas vārdi Arhitektūras prakse, projektēšanas procesi, profesionālā vērtību sistēma
Anotācija Arhitektūra ir vides veidošanas māksla, kas vēsturiski īstenojusies dažādos mērogos teritoriju plānošanā un būvēs, sniedzot unikālu sabiedrības vērtībizpratnes atainojumu laikā. Konkrētam laika periodam raksturīgais etalons arhitektūras objektā sasniedzamajām kvalitātēm ir tas pieredzes pamats, uz kura veidojas individuālā un kolektīvā izpratne par to, kas arhitektūras objektos ir slavējams un peļams. Laikmetīgās arhitektūras labākie paraugi sasniedz pilnību virknē vērtību kritēriju, vienlaikus, 2018. gada sākumā starptautiski pieņemtajā Davosas deklarācijā tiek publiski atzīta vispārēja nekvalitatīvas vides problēma Eiropā, atzīstot arī arhitektūras tapšanas apstākļu saistība ar šo problēmu. Mūsdienu apstākļos, kvalitatīvas vides izveidei tiek praktizēti atbalsta mehānismi ar mērķtiecīgi virzītu vērtīborientāciju un patstāvīgu kontroli. Daļa no tiem ir vērsta uz arhitektūras vērtību sargāšanu un kvalitātes nodrošināšanu, savukārt cita daļa koncentrējas uz prakses pārvaldību. Promocijas darba „Vērtību sistēma arhitektūras praksē” mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskajā literatūrā un empīriskajā pētījumā gūtajām atziņām, noteikt būtiskākās apstākļu virzītās norises un mērķtiecīgi organizētās darbības, kas veido vērtīborientāciju arhitektūras praksē Latvijā. Pamatojoties uz aksioloģijas pamatnostādnēm, interpretēts vērtīborientācijas izpētes nošķīrums arhitektūras prakses kontekstā, izceļot trīs vērtīborientāciju veidojošas kategorijas – arhitektūras ideju, arhitektūras rezultātu un arhitektūras praksi reglamentējošo ietvaru. Darba pirmajā nodaļā „Arhitektūras prakses vērtīborientāciju ietekmējošie faktori” ir apzināti nozīmīgākie faktori, kuru ietekmē notiek vispārējas izmaiņas arhitektūras nozarē globālā perspektīvā. Vajadzību kontekstā izpētītas izmaiņas, kuras nosaka piešķirtās nozīmes faktors arhitektūrai un arhitektūras praksei. Tirgus izmaiņu kontekstā izpētītas izmaiņas, ko rada pieprasījuma faktors arhitektūrā un arhitektūras praksē. Interešu saskaņošanas kontekstā apkopotas izmaiņas, ko virza ietekmes faktors arhitektūras procesos. Darba otrajā nodaļā „Profesionālās vērtību sistēmas attīstība hronoloģiskā skatījumā” ir analizēta pirmā un otrā vērtīborientāciju veidojošā kategorija – arhitektūras ideja un arhitektūras rezultāts. Vēsturiskā skatījumā ir apzināta arhitektūras vērtību koncepciju un teorētisko pamatnostādņu daudzveidība, raksturs un aprites veidi. Darba trešajā nodaļā „Vērtību sistēmas veidošana arhitektūras praksē Latvijā” padziļināti analizēta trešā vērtīborientāciju veidojošā kategorija – arhitektūras praksi reglamentējošais ietvars. Promocijas darbā apkopoti praktizējošu arhitektu un nozares ekspertu viedokļi par vērtīborientācijas tendencēm un pārvaldības lomu vērtību sistēmas veidošanā arhitektūras praksē Noteiktas arhitekta profesijas attīstības tendences un izvērtētas iespējas, kā pētījumā radušās atziņas integrēt profesionālo kvalitāti sekmējošā arhitektu tālākizglītībā.
Anotācija angļu valodā Theoretical principles of architecture determine that value criteria interpreted within the cultural, economic and social contexts lie at the origins of architecture. In the human historical experience, architecture has manifested itself as the art of shaping the environment in urban planning and building volumes at various scales, providing a unique reflection of the conception of value. Reflections of the conception of architectural value are being constantly elaborated with illustrations of contemporary architectural value conceptions. The standard qualities, characteristic of a certain period, that an architectural object is supposed to possess or reach, provide the basis for experience, which becomes the ground for development of the individual and collective understanding of what is worth praise or criticism in the architectural objects. At the beginning of 2018, in the internationally recognized Davos Declaration, a general problem of low-quality built environment in Europe was publicly recognized. The link between this problem and the process of architectural development was also recognized, determining it as an important element of Baukultur. The aim of the Doctoral Thesis “Value System in Architectural Practice” is to determine the most significant contingent processes and intentional activities that determine value orientation in architectural practice in Latvia based on the analysis of research literature and the findings obtained in the course of empirical research. Taking into consideration that it is becoming increasingly more apparent that the concept of common value orientation is unfeasible, the author analyzes the basis for formation of the conception of value, and, based on the main principles of axiology, interprets delineation of value orientation formation in the context of architectural practice, highlighting three categories shaping value orientation – architectural concept, architectural result and the regulatory framework for the architectural practice. In Chapter 1, “Contributing Factors in Value Orientation of Architectural Practice”, the most significant factors driving general changes in the field of architecture in global perspective are considered. In Chapter 2, “Development of Professional Value System in Chronological Perspective”, the first and the second value orientation forming categories are analyzed – architectural concept and architectural result. In Chapter 3, “Formation of Value System in Architectural Practice in Latvia”, the third value orientation-forming category in analyzed in detail – regulatory framework for architectural practice. The opinions of practicing architects and industry experts on value orientation trends and the role of management in value system formation in architectural practice have been summarized. Finally, the conclusions made in the course of research on the issues of value dissemination and management, development, transformation and integration, as well as on the impact of the developed practical management instruments on value orientation formation in architectural practice have been systematized. The development tendencies characteristic of the profession of an architect have been determined, and the opportunities to integrate the research findings in further education methods promoting professional advancement of architects have been evaluated. Development tendencies characteristic of the profession of an architect have been identified and the opportunities to integrate the conclusions made in the course of research within the methods of further architectural education promoting professional advancement have been evaluated.
Atsauce Miķelsone, Ilze. Vērtību sistēma arhitektūras praksē. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 339 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 29623