Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā
2019
Gaļina Terļecka

Aizstāvēšana
08.11.2019. 11:00, Rīga, Ķīpsalas iela 6, 117.telpa

Zinātniskais vadītājs
Ausma Viļumsone, Juris Blūms

Recenzenti
Silvija Kukle, Eugenija Strazdiene, Rimvydas Milašius

Promocijas darba galvenais pētniecības mērķis: integrēt tekstilijās elektromagnētisko enerģijas pārveidotāju. Promocijas darbs sastāv no ievada, trijām pamatnodaļām, secinājumiem un četriem pielikumiem. Ievadā pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā veikts viedās tekstilijas un to enerģijas avotu apskats, aprakstīti valkājamie vai portatīvie enerģijas pārveidotāji viedizstrādājumos, aprakstīta magnētu ietekme uz cilvēka veselību. Otrajā nodaļā aprakstīti pētījumu metodes un materiāli. Darba trešajā nodaļā prezentēti elektromehāniskā pārveidotāja pētījumu rezultāti: pārveidotāja konstrukcijas elementu parametru optimizācija, noteikts pārveidotāja konstrukcijas elementiem piemērotākais novietojums apģērbā, testēta pārveidotāja darbība apģērbā, izpētīti induktīvā elementa dažādi viedi, noteikta induktīvā elementa ilgmūžība apģērba kopšanas procesā. Promocijas darba secinājumi apkopoti darba noslēguma nodaļā.


Atslēgas vārdi
Viedais apģērbs, apģērbā integrējamais enerģijas pārveidotājs, plakanais indukcijas elements

Terļecka, Gaļina. Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 138 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196