Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana)
2019
Jānis Vanags, Sanda Lapuķe, Kristīne Fedotova

Nolikums paredzēts bakalaurantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (Specializācijas virziens - Nekustamā īpašuma vērtēšana), lai nodrošinātu vienveidību bakalaura darbu struktūrā, kā arī bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju bakalaurantiem savlaicīgi iepazīties ar bakalaura darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.


Atslēgas vārdi
bakalaura darbs, atsauksme, recenzija
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Vanags, J., Geipele, S., Fedotova, K. Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana). 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 33 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196