Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai
2019
Kaspars Kļavenieks

Aizstāvēšana
17.12.2019. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1

Zinātniskais vadītājs
Dagnija Blumberga, Anna Kubule

Recenzenti
Māris Kļaviņš, Raimondas Grubliauskas, Dzintars Jaunzems

Promocijas darba pētījuma objekts ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Šobrīd, laikā, kad ir aktualizēts aprites ekonomikas koncepts, arī atkritumu apsaimniekošanas sistēmai ir nepieciešams pārorientēties uz jauno paradigmu, saistībā ar kuru atkritumi tiek uztverti kā resurss. Jaunās pieejas īstenošanai praksē un sektorā definēto mērķu sasniegšanai ir nepieciešama esošās sistēmas pilnveidošana, ceļot tās kapacitāti un pilnveidojot izmantotos risinājumus. Lai nodrošinātu sekmīgu šīs pieejas īstenošanu, ir nepieciešams īstenot efektīvu, faktos balstītu atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldību, kas ietver adekvātu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanas procesu. Pētījumam izvirzītā hipotēze ietver pieņēmumu, ka virzoties uz aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu, atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldību iespējams pilnveidot, veicinot tās efektivitāti. To iespējams izdarīt, izmantojot atkritumu apsaimniekošanas sektoru raksturojošos statistikas datus un eksperimentāli iegūtus datus, kā arī pilnveidojot datu apstrādes metodikas un empīriskus modeļus. Pētījumā ir analizēti sistēmas novērtējumam pieejamie informācijas avoti un veikti sistēmas raksturošanai lietojamo indikatoru aprēķini. Pētījuma gaitā ir analizēta arī politikas instrumentu un tehnoloģisko risinājumu efektivitāte, lai sasniegtu definēto mērķi. Pētījuma rezultatīvajā daļā ir sagatavoti sistēmas attīstības alternatīvie scenāriji un novērtēta šo scenāriju efektivitāte. Promocijas darbs balstīts uz piecām tematiski saistītām zinātniskām publikācijām, kas ir publicētas zinātniskajos žurnālos un pieejamas zinātnisko publikāciju datubāzēs. Promocijas darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā ievadā definēts pētījuma mērķis un noteikti mērķa sasniegšanai veicamie uzdevumi, pamatota tēmas aktualitāte, aprakstītas pētījuma metodes, kā arī sniegts apkopojums par pētījuma rezultātu aprobāciju zinātniskajās konferencēs un uzskaitītas autora publikācijas. Promocijas darba pirmajā nodaļā sniegts pētāmo jautājumu loku apskats, identificētas galvenās problēmas un ieskicēti iespējamie risinājumu ceļi. Otrajā nodaļā aprakstītas pētījuma metodes. Promocijas darba trešajā nodaļā atspoguļoti pētījuma rezultāti. Darba nobeigumā sniegts galveno secinājumu apkopojums.


Atslēgas vārdi
atkritumu apsaimniekošana

Kļavenieks, Kaspars. Metodikas efektīvai atkritumu apsaimniekošanas sektora pārvaldībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 123 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196