Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 19.12.2019 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 201. auditorija
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the Possibilities for Using the Radio Frequency Spectrum Band 694–790 MHz for Wireless Transmission Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Guntis Ancāns
Atslēgas vārdi 4G, 5G, DVB-T/T2, elektromagnētiskā saderība, IMT, LTE, Montekarlo, SEAMCAT
Anotācija Šobrīd pasaulē strauji pieaug pārraidāmo datu apjoms, un tiek prognozēts, ka mobilo datu trafiks līdz 2022. gadam pieaugs vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar 2019. gadu, un sasniegs 77 eksabaitus (77 × 1018 baiti) mēnesī [37]. Lai apmierinātu mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju pieaugošo pieprasījumu pēc lielākiem datu pārraides ātrumiem un attīstītu jaunus bezvadu pakalpojumus, kā arī jaunas radiosakaru tehnoloģijas, nākotnē būs nepieciešami papildu radiofrekvenču spektra resursi. Arī esošo radiosakaru sistēmu izvēršanai būs nepieciešamas papildu frekvences. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams vienmērīgs teritorijas radiopārklājums, ko var nodrošināt, izmantojot zemāka diapazona frekvenču joslas, it īpaši frekvences zem 1 GHz. Promocijas darba galvenais mērķis ir novērtēt 694–790 MHz (700 MHz) frekvenču joslas piemērotību platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai. Promocijas darbā apskatīti radiofrekvenču spektra pārvaldes aspekti, analizētas elektromagnētiskās saderības novērtējuma metodes bezvadu pārraides sistēmām, sniegts elektromagnētiskās saderības novērtējums starp dažādām radiosakaru sistēmām 700 MHz joslā un blakusjoslās, analizēta radioviļņu izplatīšanās 700 MHz joslā, kā arī izstrādātas rekomendācijas frekvenču kanālu plānam. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss, nacionālā bagātība, kas nākotnē kļūs arvien vērtīgāks.
Anotācija angļu valodā Currently the world is experiencing a rapid increase of total amount of transmitted data, and it is expected that it will increase more than two times up to 2022 in comparison to 2019, achieving 77 exabytes (77 × 1018 bytes) per month [37]. The increased demand of mobile communications consumers on services in the mobile environment with high data rate, as well for development of new radiocommunication technologies will require more spectrum to be available in the future. Also for expanding of existing radiocommunication technologies will be needed additional frequency resources. For providing mobile communications services in a wide territory the smooth radio coverage is needed, this can be achieved by using lower frequencies, especially frequencies below 1 GHz. The main aim of the thesis is to assess the frequency band 694–790 MHz (700 MHz) use prospect for wireless communication systems. In the thesis analysed different aspects of spectrum management, addressed electromagnetic compatibility evaluation methods for wireless communications systems, provided electromagnetic compatibility evaluation between different radio communication systems in 700 MHz band and in adjacent channels, analysed radio wave propagation in 700 MHz band, as well as developed recommendations for frequency channel arrangement for 700 MHz band. The radio frequency spectrum is a limited resource, a national treasure, that will become increasingly precious in the future.
Atsauce Ancāns, Guntis. Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 132 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 30082