Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana
2020
Dmitrijs Soboļevskis

Aizstāvēšana
29.06.2020. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1, 306. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Antans Sauļus Sauhats, Romāns Petričenko

Recenzenti
Anna Mutule, Aleksandrs Ļvovs, Gudzius Saulius

Pirmā nodaļa veltīta energouzņēmuma režīmu vadības īpatnībām elektroenerģijas tirgus apstākļos. Apskatīti biržas organizācijas principi, kā arī formulēts enerģijas piedāvājuma-pieprasījuma optimizācijas uzdevums nenoteiktības apstākļos. Aprakstītas vairākas metodes energouzņēmumu režīmu vadības uzdevuma risināšanai. Apskatīti Baltijas valstīm raksturīgie tirgu ierobežojošie faktori. Otrā nodaļa veltīta energosistēmu ietekmējošo procesu prognozēšanas lomai un metodēm. Izanalizēti prognozēšanas procedūras neprecizitātes izskaitļošanas kritēriji; liela uzmanība pievērsta procesu savstarpējām atkarībām un korelācijas analīzei. Trešajā nodaļā veikta iespējamo ieejas datu korelācijas analīze un izvēlēts ieejas datu kopums tālākai biržas cenu prognozei. Enerģijas cenu prognozēšanai autors piedāvā trīs algoritma realizācijas ar mākslīgajiem neironu tīkliem. Nodaļā prognozēts viens no minētajiem Latvijas energosistēmu ietekmējošajiem parametriem, proti, ūdens pietece Daugavā. Siltumslodzes prognozēšanas izpēte detalizēti un vispusīgi aprakstīta ceturtajā nodaļā. Aplūkojamo parametru prognozēšana ir īstenota gan ar MNT, gan arī ar polinomiālo modeļu palīdzību. Fundamentāli izpētīta ieejas datu nepilnīguma vai izkropļotības problēma. Ekonomiskā analīze ļauj parādīt siltumslodzes prognozes neprecizitātes izmaksas. Piektajā nodaļā aprakstītas optimizācijas, izmantojot termoelektrocentrāļu un Daugavas hidroelektrostaciju darba režīmus. Tiek ilustrēta siltumslodzes, enerģijas cenas un pieteces prognozēšanas ietekme uz Latvijas energosistēmu. Nodaļā aprakstīta Daugavas HES kaskādes darba režīmu un iespēju uzturēt jaudas rezervi izpēte. Aprēķinātas rezerves uzturēšanas izmaksas.


Atslēgas vārdi
Energosistēmu plānošana un vadība, prognozēšana, mākslīgais neironu tīkls.

Soboļevskis, Dmitrijs. Energosistēmas darbību ietekmējošo procesu prognozēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 153 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196