Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros
2019
Māris Gailis

Aizstāvēšana
29.05.2020. 12:00, Attālināti

Zinātniskais vadītājs
Vilnis Pīrs

Recenzenti
Kristaps Māliņš, Dainis Viesturs, Risto Ilves

-


Atslēgas vārdi
bioetanols, sadedze
DOI
10.22616/lluthesis/2020.002

Gailis, Māris. Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros. Promocijas darbs. Jelgava: LLU, 2019. 201 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196